Om NMF

Norges Motorsportforbunds (NMF) formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.

NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring.

I denne filmen har vi lånt filmklipp fra flere av våre medlemsklubber for å gi et lite innblikk i motorsporten og noen av grenene forbundet representerer.

Organisering

Nasjonalt

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, ved forkortelsen NIF eller forenklet som Norges idrettsforbund.

Internasjonalt

Mange av våre utøvere både trener og konkurrerer internasjonalt. NMF samarbeider med forbund i andre land og internasjonale forbund.

Offisielle Norgesmesterskap

Norges Motorsportforbund (NMF) arrangerer de offisielle Norgesmesterskapene i Norge i idrettsgrenene motorsykkel, båtsport, snøscooter og radiostyrt motorsport.

Motorsykkelsport

Motocross, Enduro, Trial, Roadracing/Supermoto, Dragbike, Hillclimb, Quad.

Snøscootersport

Snowcross, snowdrag.

Båtsport

Offshore, Circuit, Aquabike.

Radiostyrt Motorsport

Elektro Onroad, Fuel Onroad, Large Scale, 1:8 Offroad, 1:10 Offroad.

NMFs Terminliste

Norges Motorsportforbunds (NMF) offisielle terminliste gjelder for arrangementer/konkurranser i regi av klubber tilsluttet NMF og Norges idrettsforbund (NIF). Alle disse arrangementene/konkurransene er underlagt NMFs og NIFs lov, regler og vedtak, herunder blant annet sikkerhetsbestemmelser, konkurranseregler, lisenskrav, NIFs antidopingregler, forskrifter for barneidrett i motorsport, NIFs barneidrettsbestemmelser og NIFs barneidrettsforsikring.

 

Bestemmelser om hedersbevisninger

Norges Motorsportforbund har to hedersbevisninger (utmerkelser): Æresmedlem og Hederstegn.

Formål
Norges Motorsportforbunds (NMF) formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.

NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring.

Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy.

Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Organisasjon
NMF er en sammenslutning av lag/klubber som organiserer motorsport i Norge og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og paralympiske komité (NIF).

Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.

NMF er medlem av NIF og de internasjonale organisasjoner forbundsstyret bestemmer at NMF skal være medlem av. NMF vil være underlagt de til en hver tid gjeldene regelverk og vedtak for de organisasjoner forbundet er tilsluttet. I tilfelle et organisasjonsledd har lovbestemmelser som er i strid med bestemmelser i NIFs lov, går NIFs lov foran.

Opptak av nye idrettsgrener i NMF, samt endring av forbundets navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på første ordinære idrettsting.

Oppgaver og kompetanse
NMF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

NMF er den høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter forbundets særidretter, med følgende unntak:

  1. a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere forbund i norsk idrett.
  2. b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for norsk idrett.
  3. c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NMF selv iverksetter kontrollrutiner.
  4. d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.


Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent av og underlagt kontroll av forbundet.

Medlemskap
Alle klubber som organiserer motorsportgrener i NMF og er medlem av NIF har rett til å bli medlemmer i forbundet.

Søknad om medlemskap i forbundet sendes via idrettskretsen. Utmelding av forbundet skjer på samme måte.

Alle klubber som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og NMFs lover, forbundets sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak.

Alle klubber som er medlem av NMF må rapportere årlig til NMF og NIF etter nærmere angitte regler og innenfor fastsatt frist.

Historie
Norges Motorsportforbund har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet den 28. august.
Dette regnes som motorsykkelsportens og NMF’s formelle oppstart her i landet og snøscootersporten ble etter hvert en integrert del av virksomheten nasjonalt og internasjonalt.
Båtsporten hadde sin etablering i 1936 med dannelsen av Norsk Outboard Klubb, mens Norsk RC-bilforbund ble stiftet i 1978.

Den 13. oktober 2001 ble Norges Motorsportforbund dannet som en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.
I dag er fleridrettsforbundet NMF organisert med fire avdelingsforbund med betydelig grad av selvstyre. Avdelingsforbundene har 13 hovedgrener.

Det ble en viktig milepel for norsk motorsport da Norges Motorsykkelforbund fra 1. januar 1977 ble tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund. I 1994 ble også Norges Båtsportforbund tatt opp NIF.

Ved forbundssammenslutningen i 2001 gikk disse forbundene i NIF sammen og dannet Norges Motorsportforbund fordi man hadde mange felles utfordringer og ønsket å stryke sitt driftsgrunnlag. Samtidig gikk Norges Snøscooterforbund inn i den nye forbundssammenslutningen med et betydelig antall snøscooterklubber. I 2002 kom Norges RC-bilforbund med i sammenslutningen for en forsøksperiode på to år. Forbundet ble endelig oppløst etter forsøksperioden og har siden vært fullverdig med i NMF.

Strategiplan for perioden 2021 – 2025 i Norges Motorsportforbund
Norsk motorsport er inne i en spennende utvikling hvor ny teknologi og etablerte trenings- og konkurranseformater utfordres. Bredde- og toppidrett kommersialiseres, og kravene til bærekraftige løsninger på alle nivåer blir tydeligere.

Vi i Norges Motorsportforbund har tatt inn over oss den utviklingen vi ser i egne idretter og i verden rundt oss, og innser at vi må tilpasse oss for å kunne tilby fremtidsrettede aktiviteter som favner bredt. Den største utfordringen ligger i å gjennomføre tilpasninger innenfor bærekraftig teknologi. Vår virksomhet utfordres også gjennom myndighetenes omreguleringer. Det er fortsatt uklart hvilket omfang dette vil få, men at det vil bety endringer er det ingen tvil om.

Vi har utviklet en ny langtidsplan for fremtidens motorsport etter prinsippene fra Norges Idrettsforbund. NMF Vil er en overordnet beskrivelse av hvilke satsningsområder forbundet som helhet skal ha fokus på de neste fire årene og hovedmål knyttet til hvert av satsningsområdene. NMF Skal er planen for hvordan vi i praksis skal oppnå NMF Vil i form av tiltak, prosjekter og konkrete mål og måltall.

[docsmini tag=”langtidsplan”]
Skroll til toppen