Orientering fra Uavhengig utvalg

Forbundsstyret i NMF besluttet i vedtak av 17.3.2021 å nedsette et uavhengig utvalg for vurdering av NMFs organisasjonsledd og organisasjonsleddenes prosesser. Utvalget skal bestå av uavhengige personer, ha en uavhengig posisjon og utvalgets vurderinger og forslag skal legges frem for forbundsstyret som fatter endelig beslutning på forslag som eventuelt fremmes på NMFs forbundsting. Hovedmålet er at NMF skal drives effektivt og at organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser på en god måte.

  1. Mandat

Utvalget skal gjennomføre en uavhengig vurdering av NMFs organisering av sine organisasjonsledd og organisasjonsleddenes prosesser. Der utvalget identifiserer forbedringspotensial skal det foreslå konkrete endringer som er egnet til å utløse potensialet. Det skal spesielt legges vekt på om idrettens prinsipper følges, om demokratiske prinsipper overholdes, om prosesser er effektive, om økonomiske midler forvaltes til det beste for medlemmene, og om medlemmene har tillit til organisasjonen. Utvalget skal avstemme idrettens lovverk på områdene som vurderes, samt sørge for at idrettens demokratiske modell er ivaretatt på en tilfredstillende måte. Utvalget mottar budsjett fra NMF og skal holde god kostnadskontroll. Utvalget har et selvstendig og fristilt ansvar for innhold og leveranse. Det skal utforme sin egen fremdriftsplan frem mot leveranse våren 2022. Rapportering på fremdrift gjøres til generalsekretæren.

  1. Utvalget

Vurderingen som etterspørres stiller særskilte krav til tillit, forsvarlighet og kvalitet. Arbeidet vil omfatte en rekke kompliserte spørsmål på felter som krever spesialkunnskap. Utvalget er valgt på bakgrunn av faglig kompetanse og ikke ut fra representativitet fra ulike grupper med interesse knyttet til utredningen. Utvalget ledes av en uavhengig leder med erfaring fra organisasjoner.

Utvalgets sammensetning:

Leder: Marit Wiig: Tidligere golfpresident, ekspedisjonssjef i idrettsavdelingen Kulturdepartementet, diverse verv i idretten.

Medlem: Rakel Rauntun: Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv i Lørenskog kommune, tidligere generalsekretær i Norges Skiskytterforbund.
Medlem: Terje Jørgensen: Havnesjef i Kirkenes, tidligere daglig leder i Særforbundenes fellesorganisasjon, diverse verv i idretten.
Medlem: Ola Keul: President i Norges Brettforbund, diverse verv og oppdrag i norsk idrett.
Sekretariatsleder: Tina Mjelde: Utreder og rådgiver, tidligere politifaglig etterforskningsleder, diverse verv i idretten bl.a. tidligere medlem av NIFs appellutvalg og OIKs lovutvalg.

  1. Undersøkelsesform

Det legges til rette for en forsvarlig vurdering gjennom utarbeidelse av retningslinjer og bruk av faglig anerkjente metoder.

Et bevisst forhold til dette vil sikre at vurderingen ivaretar flere hensyn, bl.a.; At vurderingen ivaretar virksomhetens (idrettens) egne saker og interesser. At vurderingen er forsvarlig/ tilstrekkelig grundig. At vurderingen er uhildet. At kravene til dokumentasjon og begrunnelse er ivaretatt. At det foreligger tilstrekkelig grad av notoritet samt kvalitet rundt fakta-innhentingen. At vurderingen er kostnadseffektiv.

Utvalget vil tilpasse sine arbeidsmetoder i henhold til situasjonen (pandemien, regelverk og mandatet).

Innhenting av informasjon gjennom dokumenter, intervjuer og elektronisk spørreundersøkelse vil være sentrale metoder.

Utvalget har startet sitt arbeid og vil etter planen kontakte medlemsklubber, grener, seksjoner, fagutvalg og regioner primo 2022.

NMF Rapport fra Uavhengig utvalg

Skroll til toppen