125 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet

Kulturdepartementet har varslet at de ved årets fordeling av spillemidler vil sette av 125 millioner kroner til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i alderen 6–19 år.

Tilskuddet er en ekstra innsats fra regjeringen i 2023 for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. Tilskuddet har enkle kriterier og midlene skal:

  • gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede
  • gi klubbene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Idrettsråd og idrettskretser bestemmer hvilke idrettslag som får tilskudd lokalt
115 millioner blir fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Hvor mye den enkelte kommunen får, blir bestemt av hvor mange barn i kommunen som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Fordelingen innenfor den enkelte kommune skal gjøres av idrettsrådene. 103 idrettsråd får dermed ansvar for å fordele midler til idrettslag i sin kommune.

Ytterligere 10 millioner fordeles mellom idrettskretsene og skal gå til idrettslag i kommuner som faller utenfor den ordinære fordelingen. Idrettskretsene får ansvar for å fordele midler til idrettslag etter skjønn, og vurdere behov i idrettslag i kommuner som ikke er blant de 103 kommunene som får midler direkte.

Det er opp til idrettsråd og idrettskretser å velge metode for fordeling av midlene til idrettslag i sin kommune/fylke. Norges idrettsforbund vil motta tilskuddet fra Kulturdepartementet i løpet av mai, og midlene vil overføres til idrettslag så raskt som mulig etter dette.

Se listen over fordeling mellom idrettsråd (115 millioner kroner) og idrettskretser (10 millioner) her.

relaterte innlegg

NM-Veka Speedcross
20231126_091417
aktivitietslederkurs
Skroll til toppen