Arbeidet til uavhengig utvalg er klart

Forbundsstyret i Norges motorsportforbund (NMF) besluttet i mars 2021 å nedsette et uavhengig utvalg for vurdering av NMFs organisasjonsledd og organisasjonsleddenes prosesser. Hovedmålet med arbeidet er at NMF skal drives effektivt og at organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser på en god måte.

-Det har vært spennende og lærerikt for oss i utvalget å arbeide med denne rapporten, og vi er glade for å ha blitt så godt tatt imot av motorsporten i forbindelse med vårt arbeid.

Rapporten er et direkte resultat av metodiske undersøkelser i organisasjonsleddene og funnene reflekterer motorsportens egne synspunkter, forteller Marit Wiik som har ledet utvalget.

 

Hovedfunn

  • NMF må gi større oppmerksomhet til etterlevelse av vedtatte verdier, visjoner og mål.
  • Avklaring av roller og ansvar i alle ledd.
  • Utarbeide handlingsplan for kompetanseheving med søkelys på bl.a. verdier, håndboka, rolleforståelse, økonomi og jus.
  • Gjennomføre motorsportfaglig kompetansehevende tiltak i administrasjonen.
  • Utarbeide strategi for omdømmebygging.
  • Forbedre nettsiden slik at den dekker organisasjonens behov både organisatorisk og sportslig.
  • Redusere antall styremedlemmer slik at Forbundsstyret består av: President, 4 visepresidenter (fra seksjonene), 1 styremedlem under 26 år, 2 uavhengige representanter (velges ut fra kompetanse) og 2 vararepresentanter. Alle velges på tinget.
  • Årsmøtene i seksjonene opprettholdes. Det anbefales at disse møtene legges til samme tid som tinget.
  • Regionleddet bør vurderes nedlagt.
  • Sanksjonsutvalget og Appellutvalget bør vurderes sammenslått.

 

Flere idretter med samme utfordringer

-NMF sine utfordringer er ikke ulike fra andre deler av norsk idrett, og jeg har tro på at dersom motorsporten velger å ta våre råd og anbefalinger til seg, vil de gjøre nye og viktige løft for organisasjonen, fortsetter Wiik.

Presidenten i NMF, Emilie Westbye, er glad for det arbeidet som er lagt ned i rapporten.

-Det har vært viktig for NMF å få utarbeidet denne rapporten, og jeg opplever både forventinger og vilje i organisasjonen til å ta tak i innholdet. Vi har mange områder vi trenger å løfte oss på, og rapporten danner et viktig grunnlag for å utvikle oss videre, sier hun.

Westbye forklarer videre at forbundsstyret har behandlet rapporten, og det har vært et viktig poeng at den legges ut i sin helhet slik at klubbene og medlemmene våre kan lese innholdet. Planen fremover er at rapporten og en rekke andre faktorer skal danne grunnlaget for et høringsutkast som styret ønsker tilbakemelding på før tinget.

-Vi skal presentere en høring på MSK som både tar for seg innhold i rapporten, men også andre elementer som vi trenger tilbakemelding fra organisasjonen på, før vi lager et helhetlig forslag som legges frem for tinget i april 2023. Det er både nødvendig, men også spennende arbeid som skal legges ned fremover, og jeg gleder meg til å ta imot innspill på hvordan motorsporten ønsker vi skal se ut fremover, avslutter Emilie Westbye.

Styret vil legger frem forsalget til endringer på forbundstinget april 2023.

 

Link til rapporten finner du her:

Sak 01993-22 A NMF Rapport fra Uavhengig utvalg

 

Rapporten ble også behandlet på siste Åpen time 25.08, og opptaket finner du her:

 

relaterte innlegg

Emilie-Westbye-4545
Skroll til toppen