Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelse

Tilskuddsordningen gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser. Ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske.

Tilskudd kan gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål. Følgende vilkår skal være oppfylt:

  • Søknadssummen må være minimum 200 000 kroner. Søknadssum er begrenset til maksimalt 50 pst. av kostnadsrammen for arrangementet.
  • Arrangementet må være åpent for påmelding.

Ved vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på geografisk spredning,

deltakerantall, samarbeid med andre relevante aktører, om arrangementet har aktivitet for barn og unge, om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet.

Søknader sendes elektronisk til Kultur- og likestillingsdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes «arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser»

Les mer om tilskuddsordningen her.

Søknadene behandles og avgjøres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

For å kunne vurdere søknader i forhold til hverandre må det settes en søknadsfrist. Søknadsfristen for tildelinger i 2023 er 15. juni 2023.

relaterte innlegg

FIM brand
JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
Skroll til toppen