Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Fristen for å søke på ordningen var 16. februar 2023, klokken 13.00.

Søkerne kan forvente å få svar på søknaden 27. april, og foreløpig utbetalingsdato blir i perioden 22.–26. mai.

Oversikt over søkere og søknadsbeløp

Hvem kan søke?

For å kunne søke må mottaker vere

 • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
 • kommunal fritidsklubb/ungdomshus

Søkere må rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene:

Det er viktig at aktiviteten er reelt åpen for alle i den definerte målgruppen. Dette er målgruppene for ordningen:

 • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
 • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
 • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
 • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:

 • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
 • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

 • Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.
 • Engangsutgifter kan være innkjøp av utstyr, dekning av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.

Eksempler på mangfolds- og inkluderingstiltak:

Det vil være et bredt spekter av prosjekter som kan motta tilskudd gjennom denne ordningen:

 • Rekrutteringsaktiviteter kan for eksempel omfatte rekrutteringsdag, aktivitetsdag, åpen dag eller tilsvarende arrangementer. Det kan også være egne prosjekter rettet mot rekruttering av én eller flere av målgruppene i ordningen. Det er en fordel at de konkrete rekrutteringsaktivitetene inngår i en overordnet strategi/plan for rekruttering.
 • Tilrettelegging for aktivitet kan være ulike tiltak for å redusere barrierene for deltakelse for én eller flere av målgruppene i ordningen. Det kan for eksempel være tiltak for å redusere kostnadene ved deltakelse, tiltak for å styrke deltakelsen blant minoritetsjenter eller tiltak for å tilrettelegge for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.
 • Opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene kan omfatte en rekke ulike aktiviteter hvor formålet gjerne er å skape et mer variert og differensiert aktivitetstilbud for å gjøre deltakelse mer attraktivt blant de aktuelle målgruppene.

Det er ulike typer engangsutgifter som kan motta tilskudd gjennom ordningen:

 • Innkjøp av utstyr kan omfatte alle typer utstyr som er nødvendige for å legge til rette for et variert og godt aktivitetstilbud for målgruppene. Innkjøp av utstyr kan for eksempel ha som formål å redusere kostnadene og dermed senke terskelen for deltakelse. Innkjøp av parautstyr kan bidra til at personer med funksjonsnedsettelse gis likeverdige muligheter til deltakelse.
 • Dekking av deltakerkostnader kan for eksempel omfatte kostnader knyttet til deltakelse på arrangementer, transport, utstyr eller andre typer kostnader som utgjør barrierer for deltakelse.
 • Kurs og kompetansehevende tiltak kan for eksempel omfatte opplæring/kursing/utdanning av unge trenere og ledere i målgruppen.

Langsiktig arbeid med mangfold og inkludering

For å skape varig økt deltakelse er det viktig at søker arbeider langsiktig og systematisk med mangfold og inkludering. Det vil si at mangfold og inkludering først og fremst er en integrert del av organisasjonens arbeid og ikke bare et enkeltstående tiltak i en kort periode.

Ofte starter arbeidet med at en ildsjel ser muligheter og drar i gang et tiltak eller et prosjekt. For at dette tiltaket skal kunne vare over tid bør det være en integrert del av organisasjonen. Som et eksempel kan vi trekke frem at tilskuddsordningen er ment til noe mer enn å bare dekke utgifter organisasjonen allerede har, for eksempel fri treningsavgift til noen i målgruppen. Målet med tilskuddsordningen er at organisasjonene skal skape varig økt deltakelse for målgruppene og dette krever systematisk arbeid. Organisasjoner som jobber målrettet med dette blir prioritert. Vi anbefaler derfor at dere i søknaden så godt som mulig forsøker å beskrive hvordan den vil sikre varig økt deltakelse.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kun kan søkes om tilskudd i 2023 og 2024. I den grad søker skal videreføre prosjekter eller tiltak som mottar tilskudd må dette finansieres gjennom andre kilder.

Oppfølging og kontroll

De som får tilskudd, skal utarbeide rapport og prosjektregnskap innen frist som blir satt ved tildeling av tilskudd. Rapporten skal beskrive hvordan tiltakene er gjennomført. Den skal også gi en vurdering av hvordan tiltakene har bidratt til å realisere formålet med ordningen, varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Vi vil utarbeide en mal som kan brukes til denne evalueringen. Den vil dere finne her.

Her kan dere lese regelverket.

Lurer du på noe mer? Se spørsmål og svar om ordningen

relaterte innlegg

2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
fim
tony
Skroll til toppen