NIFs Hedersbevisninger

Vedlagt finner dere retningslinjer for NIFs Hedersbevisninger (Æresmedlem og Hederstegn).

Frist for nominasjon er torsdag 28. februar 2019.

Nominasjon av kandidater sendes til kaja.graesholt@idrettsforbundet.no

RETNINGSLINJER
(Godkjent i idrettsstyret 25. august 2011)

Æresmedlem
Æresmedlemskap er NIFs høyeste utmerkelse og kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Med dette menes arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i særforbund, idrettskrets eller idrettsforbundet nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier: idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Utnevnelse av æresmedlemmer skal i utgangspunktet utdeles i forlengelse av avsluttet tjeneste for idretten. Kandidater som har fylt 67 år, og fortsatt er i virke, vil likevel bli vurdert til NIFs plakett (Æresmedlem).

Beslutning om tildeling gjøres av idrettsstyret og protokollføres, etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Et æresmedlem tildeles NIFs plakett og deles ut på Idrettstinget eller på NIFs Ledermøte.

Hederstegn
Hederstegn tildeles enkeltpersoner (tillitsvalgte, ansatte eller utøvere) som har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett, over en periode på til sammen mer enn 10 år.

Kandidater må gjennom sitt arbeid ha vist forankring i NIFs verdier: idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Beslutningen om tildeling gjøres av idrettsstyret eller den som idrettsstyret har delegert myndigheten til. Tildelinger skjer i egnet ramme.

Rutiner for tildeling av Æresmedlemskap og Hederstegn:
• Hvert år, 1. februar, sendes retningslinjer for tildeling av NIFs Hedersbevisninger til særforbund og idrettskretser.
• Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen, frist for innsendelse er 28. februar.
• En hedersbevisningskomité, oppnevnt av idrettsstyret, vurderer innkomne forslag. Komiteen kan også på selvstendig grunnlag foreslå kandidater.
• Komiteen består av tre personer; én fra idrettskrets, én fra særforbund og én velges av æresmedlemmene. En ansatt i NIFs administrasjon er komiteens sekretær.

LAGSJUBILEER
NIF utarbeider hver høst en liste over lag som neste år markerer henholdsvis 150, 125, 100 og 50 år. Listen sendes til idrettskretser og særforbund til informasjon, og eventuell korrigering.

NIF klargjør den heder som skal fordeles og sender informasjon om dette i god tid til de idrettskretser som har jubilerende lag. Vanligvis forestår idrettskretsene utdelingen på vegne av NIF. Dersom en representant fra idrettsstyret er til stede, forestår denne utdelingen.

Bemerkelser:
150 år – gave
125 år – gave
100 år – gave
50 år – innrammet diplom

relaterte innlegg

NM-Veka Speedcross
20231126_091417
aktivitietslederkurs
Skroll til toppen