Uttalelse i anledning uroen i Norges Motorsportforbund fra Forbundsstyrets flertall

Vi registrerer at presidenten på eget initiativ og uten forankring i styret har sendt ut en pressemelding og lagt ut styredokumenter på sin egen blogg der han kritiserer og kommenterer styrets og generalsekretærens saksbehandling og vedtak.

Vi vil i den forbindelse opplyse våre medlemsklubber om følgende:

1: Forbundsstyrets flertall stiller seg bak samtlige vedtak som er fattet den siste tiden og som er “angrepet” av presidenten. NMF er som kjent i en ekstraordinær situasjon, og det har derfor vært nødvendig å behandle og avgjøre saker raskt for blant annet å overholde lovpålagte frister for utsending av saksliste og saksdokumenter i forbindelse med det kommende forbundstinget. Presidentens gjentagende innsigelser til styrets og generalsekretærens saksbehandling, hans krav om protokolltilførsler, merknader, kritikk og hentydninger om ulovligheter og rettslig ansvar for styret og generalsekretær fremstår for oss som rene avledningsmanøvrer fra det som er sakens kjerne, nemlig at presidenten verken har den nødvendige tillit eller er egnet til å lede NMF, og at han av hensyn til NMFs videre ve og vel derfor bør vurdere sitt tillitsverv og overlate roret til noen en som vil motorsporten vel. Det må her også legges til at vedtakene vil være gyldige selv om ikke alle formalprosedyrer skulle være fulgt i forbindelse med saksbehandlingen.

2: Vi registrerer at presidenten søker å fremstille det slik at han ikkeer imot at de tre rapportene fremlegges for NMFs medlemsklubber. Dersom så skulle være tilfellet, oppfordrer vi presidenten til å kommunisere dette til resten av styret snarest mulig slik at vi kan be om samtykke fra de to øvrige styremedlemmene som i så fall er de gjenstående det mangler samtykke fra for å kunne tilgjengeliggjøre rapportene til NMFs medlemsklubber. Som den våkne leser av saksdokumentene til det ekstraordinære forbundstinget vil se, har det aldri vært snakk om å “offentliggjøre” disse tre rapportene, til tross for at presidenten synes å hevde det, og det har nettopp sin årsak i de manglende samtykkene fra presidenten og 1. Visepresident og Visepresident Båt.  

3: Når det gjelder presidentens omtale og kritikk av vår (relativt nyansatte) generalsekretær, så tar vi sterk avstand fra den, og vi vil uttrykke vår fulle støtte til det arbeidet generalsekretæren har gjort i denne meget vanskelige situasjonen. Vi opplever at han lojalt har søkt å ivareta NMFs og forbundsstyrets flertalls interesser.

 

Vi håper klubbene ser behovet for et lederskifte slik at vi kan få fokuset over til det beste for motorsporten og medlemmenes behov og utført de viktige oppgavene som ligger foran oss. Hvis ikke vil vi stå ovenfor at forbundet ikke lenger klarer levere det medlemmene forventer og da er det en risiko for at alt raser sammen og forbundet går i oppløsning.


Visepresident MC, Elin Frager
Visepresident Snøscooter, Line Karlsen
Visepresident RSM, Kjetil Kristiansen
Seksjonsstyreleder MC, Emilie Westbye
Seksjonsstyreleder Båt, Morten Bjerknæs
Seksjonsstyreleder Snøscooter, Klemet Hætta
Seksjonsstyreleder RSM, Christina Thorsbakken Nygård

 

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen