Utlysning Ung-Frivillig Fond

Ung- Frivillig Fond på 1,2,3

Hvem kan søke: Særforbund. Idrettskretser kan søke dersom de samarbeider med særforbund.
Målgruppe: Unge mennesker mellom 15 og 26 år.
Mål: Å bruke større arrangementer til aktivt å rekruttere flere unge fra hele organisasjonen til videre frivillig engasjement i idretten
Kontaktperson i NIF: Line Hurrød, forvaltningsrådgiver; line.hurrod@idrettsforbundet.no
Søknadsfrist: Fortløpende. Ca. ett år før arrangementet.
Søknadsinnhold: Søknaden bør inneholde punkter som er beskrevet lenger ned i dette utlysningsbrevet

Utdypende informasjon om Ung- Frivillig Fond
Bakgrunn
NIF har blitt tildelt deler av overskuddet etter Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 fra Kulturdepartementet. Denne andelen er øremerket prosjekter i idrettsorganisasjonen for å fremme ung frivillighet. Fondet er kalt Ung-Frivillig Fond og forvaltes av NIF.

Mål og målgruppe
Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangement til å rekruttere ungdom og unge voksne, 15-26 år, til fortsatt engasjement som trenere, ledere, frivillige og arrangører i idretten. Prosjektet bør være av, for og med ungdom. De unge frivillige skal primært rekrutteres fra idrettsorganisasjonen, fortrinnsvis fra særforbundet som skal gjennomføre prosjektet. Særforbundet bør samarbeide med lokale idrettslag i rekrutteringen.

Søker
NIF anbefaler at særforbund søker om midler til Ung- Frivillig Fond. Det er ofte naturlig at særforbundet søker i samarbeid med lokal arrangørorganisasjon. Idrettskretser kan søke dersom kretsen skal arrangere et arrangement, men må ha samarbeid med involverte særforbund. Arrangementet må være av nasjonal eller internasjonal karakter, som NM og VM arrangert i Norge.

NIF krever at prosjektet innebærer
– Involvering av ungdom i alle faser.
– å jobbe for å rekruttere ungdommer som er underrepresentert i den aktuelle idretten.
– å jobbe for kjønnsbalanse i gruppen av unge frivillige.
– en opplæring av de unge frivillige i arrangementskompetanse og lederkompetanse. Malen «Lederkurs for ungdom 15-26 år arrangement (NIF mal)» i IdrettsKurs kan benyttes til å administrere og registrere opplæringen. Opplæringen må være relevant både for arrangementet og for rollen de unge frivillige skal ha i idrettslaget i etterkant.
– en overføring av kunnskap fra erfarne frivillige til unge frivillige.
– at de unge frivillige må forplikte seg til å dele erfaringer og bidra lokalt etter arrangementet.
– å koble en kontaktperson/ mentor i idrettslag og den unge frivillige sammen for å forsikre seg om at den frivillige bidrar i idrettslag/ evt. annet org.ledd etter å ha vært med på arrangementet. Dette bør skje tidlig i prosessen.
– å lage en avtale med involverte idrettslag om videre oppgaver, oppfølging og forpliktelser for idrettslag, frivillig og mentor.
– å opprette kommunikasjon i sosiale medier med de unge frivillige, slik at kontakten kan opprettholdes og kunnskap og informasjon kan deles.
– å bruke unge frivillige og deres kunnskap til å fornye arrangementet, eksempelvis gjennom bruk av sosiale medier, video, lys, lyd etc.

Effektmål
Seks måneder etter prosjektets slutt er målet at 70 prosent av deltakerne tilknyttet programmet fortsatt er aktive i verv i idrettslag. Etter to år er målet 35 prosent.

Rapportering
Mottaker av midler forplikter seg til følgende:

1. Å rapportere innen 3 måneder etter prosjektets slutt som dekker minimum disse punktene:
    Om arrangementet, om prosjektets forankring og om overordnet mål med prosjektet
    Beskrive hvordan gjennomførte tiltak foregikk:
Rekruttering
▪ Opplæring
▪ Gjennomføring av arrangementet (blant annet hvilke oppgaver som ble løst av de unge)
▪ Evaluering og erfaringsutveksling
▪ Mentorordning/ kobling mellom idrettslag og frivillig

o Måloppnåelse:
Antall deltakere, kjønnsfordeling, hvor de er rekruttert fra og nåværende tilhørighet
▪ Vurdere nytte og effekten av de beskrevne tiltakene

o Videre plan for oppfølging av de unge frivillige
o Forbedringsforslag
o Regnskap for prosjektet (ikke hele arrangementet) som viser inntekter og utgifter. Vis budsjettet i samme dokument.

2. å betale tilbake eventuelle ubrukte midler innen 3 måneder etter prosjektets slutt.

3. å rapportere innen 6 måneder etter prosjektets slutt om følgende:
o Andel av de unge frivillige i prosjektet som fortsatt er aktive i verv i idrettslag.

4. å rapportere 2 år etter prosjektets slutt om følgende:
o Andel av de unge frivillige i prosjektet som fortsatt er aktive i verv i idrettslag

Søknaden bør følge disse punktene
Organisasjonsledd
Kontaktperson
Epost
Bakgrunn
– Beskrivelse av arrangementet.
– Beskrive hvilke mål særforbundet har for ungdom i særforbundets plandokumenter.
– Status i forbundet angående ungdom.
Mål og målgruppe
– Beskriv mål og delmål med prosjektet.
– Angi alder på målgruppen (de unge frivillige).
– Beskrive hvordan rekrutteringen skal foregå.
Metode
– Beskriv prosjektets organisering. Som forholdet mellom særforbund, prosjektleder og lokal arrangørorganisasjon. Oppgi prosentstilling på prosjektleder.
– Beskriv hvilke aktører som er involvert i prosjektet og hvilke oppgaver/ roller de skal ha. For aktører som særforbund, prosjektleder, lokal arrangørorganisasjon, idrettslag, andre frivillige og de unge frivillige. (Søker må lage en avtale med involverte idrettslag om oppgaver, oppfølging og forpliktelser for idrettslag, frivillig og mentor.)
– Beskriv hvilke oppgaver som er aktuelle for målgruppen under arrangementet.
– Beskriv opplæringen de unge frivillige skal få. Hva skal de få opplæring i og hvem leverer dette? Opplæringen må være relevant både for arrangementet og for rollen de unge frivillige skal ha i idrettslaget i etterkant.
Framdriftsplan
– Lag en framdriftsplan over hva dere skal gjøre når. For eksempel måned for måned. Planen må innebære rekruttering, opplæring, gjennomføring av arrangement, evaluering, oppfølging og rapportering.
Resultater og verdi for målgruppen
– Beskriv hvordan og til hvem resultatene og erfaringene er tenkt formidlet.
– Beskriv hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og organisasjonen.
– Beskriv hvordan dere vil måle måloppnåelse (effekt). Spørreskjema? Kontakt i sosiale medier? Evalueringssamlinger? Telefonkontakt? (NIF krever rapport på resultater 3 måneder etter prosjektets slutt. Deretter status på om de unge frivillige er aktive i verv i idretten hhv. 6 måneder og 2 år etter prosjektets slutt.)
Budsjett
– Lag et budsjett som viser inntekter og utgifter i forbindelse med prosjektet. Budsjettet for hele arrangementet kan tas med, men budsjettet til prosjektet må komme tydelig fram.

Søknaden sendes: ungdomsidrett@idrettsforbundet.no
Spørsmål om Ung-Frivillig Fond kan sendes til
Line Hurrød; line.hurrod@idrettsforbundet.no  eller
Linda Jacobsen; linda.jacobsen@idrettsforbundet.no 

Se vedlagt søknadsskjema

relaterte innlegg

FIM brand
JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
Skroll til toppen