Vil du bidra i forbundets åpenhetsutvalg?

Medlemmer til forbundets åpenhetsutvalg søkes

Med bakgrunn i vedtak gjort på ekstraordinært ting og i forbundsstyret søkes det nå etter personer som ønsker å være med å bidra til Forbundets Åpenhetsutvalg.

Under kan du lese om hva som er mandatet til utvalget, oppgaver, sammensetning som er ønsket og oppgaver.
Ønsker du å bidra? Send en epost til nmf@nmfsport.no Merk eposten med Åpenhetsutvalg.

Vi ønsker å sette igang arbeidet med dette utvalget snarest, og har som mål å se behandle aktuelle kandidater til utvalget under søndagens forbundsstyre møte på MSK. Frist for innsendelse av søknader er 1.nov.

Vi håper å få inn mange søknader og ser frem til at Åpenhetsutvalget kan sette i gang sitt viktige arbeid.

Med hilsen Forbundsstyret

 

Mandat for åpenhetsutvalget 

Formål og myndighet: 
Åpenhetsutvalget er rådgivende organ for forbundsstyret og skal bistå med å implementere forbundets verdigrunnlag definert i idrettspolitiske dokument (IPD). Utvalget skal ha særlig fokus på åpenhet og demokrati. 

Utvalget skal bidra til at NMF har en praksis preget av åpenhet for å sikre adekvate, transparente og tillitvekkende rutiner for åpenhet, innsyn og kontroll i organisasjonen. 

Utvalget skal gi råd om hvordan forbundet best mulig kan legges til rette for åpenhet og demokrati, og være rådgivende organ i andre verdispørsmål. Utvalget har rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Eventuell delegert myndighet må skje særskilt. 

Oppgaver: 

  • Utvalget skal kartlegge de ulike forventinger til og behov for åpenhet i ulike deler av organisasjonen 
  • Utvalget skal konkretisere hvordan anbefalinger fra NIFs åpenhetsutvalg skal implementeres i NMF, blant annet gjennom; 
  • utrede hvilke organisatoriske tilpasninger som må gjennomføres 
  • redegjøre for hvordan praksis kan endres for å oppnå større åpenhet og innsyn i NMFs ressursforvaltning 
  • kartlegge hvilke rutiner og retningslinjer som må endres eller innføres 
  • Utarbeide en strategisk handlingsplan om åpenhet og demokrati definert i idrettspolitiske dokument (IPD) og konkretisering av anbefalingene fra NIF åpenhetsutvalg 

Budsjett og ressurser: Budsjett fastsettes gjennom årlig budsjettbehandling. Antatt behov til grunnleggende arbeid (møter, reiserutg, ekstern kompetanse m.m) er kr. 40.000 Prosjekter finansieres særskilt av forbundsstyret basert på framlagt plan i henhold til plan. 

Utvalgets budsjett fastsettes etter at utvalget er konstituert og gitt anledning til å foreslå omfanget og forventede kostnader for sitt arbeid. 

Utvalget skal ha utpekt fast sekretær fra forbundets administrasjon som kan benyttes ved behov. 

Utvalget tildeles en kontakt person i forbundsstyret som følger opp utvalget arbeid. 

Sammensetning og kompetanse: Utvalget bør bestå av 3-5 personer med ha en bred sammensetning av samfunns- og idrettsengasjement og akademisk- og praktisk realkompetanse. Minst et medlem bør ha en høyere akademisk utdannelse og erfaring. Ut over dette vil det være nyttig med medlemmer fra offentlig, privat og frivillig sektor med kompetanse og erfaring innen jus, revisjon, politikk, organisasjonsutvikling, ledelse og klubb/tillitsvalgt erfaring. Det må være representativitet i sammensetning av utvalget for å gi troverdighet og tillit til arbeidet.