Strategi tema på NMFs Teams i dag

Viktig sak for motorsporten!

Strategi står på menyen når NMF arrangerer Åpen Time på Teams i ettermiddag (mandag 8. februar) fra klokken 17:00 til 18:00.

I Åpen Time vil det blir gitt mulighet til å stille spørsmål samt få avklaringer rundt «NMF Skal», samt forslaget om organisatoriske endringer, som er ute på høring.

-Strategi i seg selv er for mange ofte komplekst og utfordrende å sette seg inn i. Det er derfor strategigruppa har valgt NIF sin modell som utgangspunkt, og samtidig forsøkt å forenkle så mye som mulig, sier generalsekretær Tony Isaksen (bildet) i NMF.

I Teamsmøtet vil deltakerne få anledning til å stille spørsmål.

-Vi kommer ikke til å legge opp til noen lang presentasjon av arbeidet så langt da vi forutsetter at klubbledere med flere har lest dokumentene som er ute til høring. Vi legger derimot opp til en time hvor det er mulig å spørre samt få avklaringer knyttet til høringen, forteller Isaksen.

Isaksen håper at motorsportfolket tar del i dagens seanse.

-Jeg håper flest mulig at av dere som er opptatt av fremtidens motorsportforbund, og hva som bør prioriteres fremover, har anledning til å delta, avslutter generalsekretæren.

LENKE TIL TEAMSMØTET HER:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmIyODE4ZDktYjc2OS00MGY4LTgxOWUtMWZlMmQ2NjJhZGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%7d

Foto: NMF