Støtte og tilskuddsordninger for klubb

Det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger for klubbene der ute. Her har vi listet opp de hvor NIF er involvert i forvaltningen.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Målgrupper
Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Utbetaling
Kulturdepartementet fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev i mai hvert år. 

Idrettsråd foretar fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra august til november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.) i perioden 25. august til 10. desember. Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Les mer om LAM

——————————————————————————————–

Oppstart og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

Barn:
Tema – Barneidrett – Idrettsskoler

Ungdom:
Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

————————————————————————————

Stiftelsen Dam

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Helseprosjekter

Forskningsprosjekter