Stortinget vedtok bedre strømstøtteordning for idretten

Stortinget lyttet til idretten og vedtok en forbedret strømstøtteordning. Det kan bety lavere strømkostnader for klubber innen motorsporten som faller inn under ordningen.

Et enstemmig Storting bevilget i dag 250 millioner kroner i strømstøtte til idretten og annen frivillighet, skriver NIF.

Idrettslagene vil på samme måte som husholdningene få kompensert 55 prosent av strømkostnadene over 70 øre/kWh i desember og 80 prosent over 70 øre/kWh i månedene januar til mars, men i motsetning til husholdningene er det ikke satt noe maksimumstak for strømforbruket, skriver NIF.

– Dette var viktig for oss fordi mange idrettslag eier store anlegg og noen eier også flere anlegg sier generalsekretær Nils Einar Aas. En annen viktig sak vi har fått gjennomslag for er at fjernvarmekostnader kompenseres, men flertallet ville dessverre ikke inkludere gass i den nye ordningen.

Ordningen gjelder alle anlegg uavhengig av hvordan eierskapet er organisert og også leide anlegg er omfattet så lenge det er idrettslagene som betaler for strømmen.

Midlene vil bli fordelt til kommunene som så skal fordele de videre til blant annet idrettslagene. Det er en viss usikkerhet knyttet både til strømprisen og -forbruket og jeg er derfor glad for at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake i revidert budsjett dersom det er behov for en tilleggsbevilgning avslutter generalsekretæren.

NIF ba om at innslagspunktet for kompensasjon ble senket fra 70 øre/kWh til 50 øre/kWh. Selv med dette forslaget ville idrettslagene oppleve en stor kostnadsøkning. Dette ble det ikke flertall for i Stortingets behandling. NIF har beregnet at kostnaden for dette ville være om lag 70 millioner kroner.

 Stortingets innstilling og vedtak ligger her

Innst. 151 S (2021-2022) – stortinget.no