Stimuleringsordning åpen for søknader

Nå er stimuleringsordningen for 2021 endelig på plass og åpen for søknader. Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021, og organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke. Det skriver NIF.

Søknadsfristen er 15. september.

Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis. Som NIF tidligere har informert om, er ordningen nå endret til i større grad å gi dekning for inntektsbortfall. Ordningen legger opp til at man kan få dekket merkostnader, mindreinntekter fra arrangement og mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter, skriver NIF.

I den nye forskriften står det at «Organisasjoner som har mottatt tilskudd etter § 3 kan også søke tilskudd etter § 4, men tildelingen etter § 3 vil komme til fratrekk.» I den forrige forskriften, som var den som gjaldt da søknadsfristen etter § 3 gikk ut, stod følgende: «Organisasjoner som har mottatt tilskudd etter § 3 kan også søke tilskudd etter § 4.» Tilskudd etter § 3 er basert på momskompensasjon i 2020 og hadde frist i april.

Idrettsforbundet har henvendt seg til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å klargjøre hva som ligger i dette. Teksten kan oppfattes som om at idrettslag som får kompensasjon for arrangementer/aktiviteter, mister den generelle driftskompensasjonen. NIF har også fått tilbakemeldinger om særlige utfordringer i fleridrettslag, hvor ordningen vil kunne slå urettferdig ut mellom de ulike idrettene i idrettslaget.

NIF mener i utgangspunktet det er uheldig dersom tap organisasjonene allerede har hatt og fått kompensert, skal påvirke støtten for fremtidige arrangement som ordningen søker å stimulere til. Med idrettens øyne vil det i så fall være riktigere med en forholdsvis avkortning av den generelle kompensasjonen, skriver NIF.

Vi kommer med oppdatert informasjon når vi vet noe mer.

Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er helt eller delvis gjennomført, og man kan da motta tilskudd på 70 prosent av det godkjente søknadsbeløpet. Dersom arrangementet/aktiviteten er avlyst, kan man motta 50 prosent. Det kan bare gis tilskudd til en aktivitet eller et arrangement én gang.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har publisert nærmere info og veiledning om ordningen på sine nettsider.

Ved spørsmål man ikke finner svar på via Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider, kan man sende en e-post til covid@lottstift.no. Spørsmål til NIF kan rettes til korona@idrettsforbundet.no.