Statsbudsjett som gjør det verre for idrettslag

Forslaget til statsbudsjett for 2018 er skuffende for norsk idrett. Regjeringen forslag vil gjøre det vanskeligere for klubber, lag og foreninger. Hele frivillighetens – og idrettenes - krav om full momskompensasjon – som er erkjent som et prinsipielt riktig og legitimt krav – møtes ikke. I tillegg økes den lave momssatsen fra 10-12 prosent.

Pressemelding fra Norges Idrettsforbund

Helt ferske tall fra Lotteri og stiftelsestilsynet om søknadsmassen et behov for ca. 1,9 mrd kroner, mens regjeringen foreslår 1,348 mrd kroner. Budsjettallet er en økning på 2,17 prosent fra 2017, mens prisjusteringen i hele budsjettet er på 2,7 prosent. Det betyr en reell nedgang med økt avkorting som konsekvens. Frivillighet Norge har et forsiktig anslag som sier at avkortingen i 2018 vil bli 32 prosent. De som først og fremst vil bli berørt av dette er lokale lag og foreninger.

For å gjøre det enda verre for idrettslagene økes den lave momssatsen fra 10 til 12 prosent. Dette gjelder moms på blant annet reiser og overnatting, som vil øke kostnadene for idretten og ytterligere forverre prosenten for tilbakebetaling av kostnader ved moms.

NIF stiller seg helt og holdent bak uttalelsen fra Frivillighet Norge om at frivillighetens viktigste sak igjen blir nedprioritert av regjeringen.

Bildet er ikke helt svart. Regjeringen varsler at overskuddet fra Norsk Tipping sannsynligvis kommer til å øke også i år. I tillegg vil kompensasjonen for anleggsmoms økes slik at det er sannsynlig at det også neste år vil bli tilnærmet full dekning for idrettslag som bygger anlegg.

Vi har helt ferske tall som viser at norsk idrett øker nær sagt på alle fronter. Antall medlemmer øker, antall kompetansetiltak øker, kvinneandelen øker, kvinneandelen i styrer øker og hele 93 prosent av alle barn og ungdom er innom norsk idrett. Dette kommer ikke uten en bevisst og aktiv samlet idrettsorganisasjon – idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettslag. Det er underlig at dette ikke reflekteres i statsbudsjettet der det er mulig.

Spillemiddelfinansiseringen dekker ikke de reelle behovene for anleggsbygging. Etterslepet fortsetter å øke. NIF har i mange år signalisert behovet for og ønsket om at bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet, får ekstra penger over statsbudsjettet slik at det blir et bedre samsvar mellom anleggsdekning og behov. Dette har ikke regjeringen tatt hensyn til.

Norsk idrett har de siste årene, senest i et brev til Kulturdepartementet i april i år, tydelig signalisert et behov for penger over statsbudsjettet for å starte en utredning av et nytt toppidrettssenter – Campus Sognsvann – i samarbeid med Norges idrettshøgskole. Det er ikke avsatt penger til dette for 2018 og tiltaket er heller ikke nevnt i oversikten over hva regjeringen ønsker å gjøre på idrettsfeltet.

Det er urimelig at små kommuner alene skal bære kostnadene ved anlegg som brukes av hele Norge – eller hele verden. Derfor har NIF bedt om at ake-, bob- og skeletonanlegget i Øyer kommune og Vikersundbakken i Modum blir tilgodesett med driftsstøtte over statsbudsjettet. Det har ikke regjeringen funnet rom for i sitt budsjettforslag.

Statsbudsjettet erkjenner og anerkjenner behovet for at samfunnet i langt større monn må over på digitale og moderne løsninger. Det offentlige skal fornyes og digitaliseres på mange områder, men frivillig sektor – og idretten – er ikke nevnt med ett ord. Vi mener det er en dramatisk forglemmelse eller utelukkelse ikke å se de samme behovene i frivillig sektor, eller å forvente at små og store frivillige organisasjoner hver for seg skal gjennomføre de samme prosessene som det offentlige nå gjør.