Snart klart for ny Åpen Time

Det er snart klart for NMFs første utgave av Åpen Time etter sommeren.

Onsdag  25.08 fra klokken 17.00-18.00 blir det Åpen Time med et bredt spekter av temaer.

Her er noen av temaene på den foreløpige sakslisten:

 

  • Saker til Åpen Time:
   • Generell informasjon
   • Korona – gjenåpning av motorsporten
   • Klubbkvelder/klubbutvikling
   • IKT
   • Vegtrafikkloven
   • MSK
   • Forbundstinget
   • Med mer

 

Her er link til Åpen Time:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEwY2M4NzMtZWYxNi00YjM1LWJhMmUtODg4YTI5ZWRmN2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%7d