Påtale mot tidligere NMF-president

Idrettsstyret har sendt påtale til NIFs domsutvalg mot tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde, for brudd på NIFs straffebestemmelser. Det skriver NIF.

NIFs organisasjon er tuftet på demokrati, medlemskap, frivillighet og idrettsglede, og organisasjonens funksjonsevne er avhengig av at alle disse sidene ved organisasjonen fungerer. Det er en klar forventning om at alle tillitsvalgte oppfyller alminnelige krav til god oppførsel og respekterer idrettens regelverk og fattede vedtak. Det må reageres overfor tillitsvalgte som gjennom sin atferd i betydelig grad vanskeliggjør normale aktiviteter eller dersom atferden er av en slik art at den ikke er forenlig med de mål om fellesskap, glede og idrettsutøvelse som idretten er bygget på. Det skriver NIF i artikkelen på eget nettsted.

Det vurderes at Per Velde, gjennom spesifikke handlinger, har brutt NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b, e og j, og at han bør ilegges et tidsbegrenset tap av medlemskap, samt tap av mulighet til å ha tillitsverv i NIF og NIFs tilsluttede organisasjonsledd, skriver NIF.

Se saken her: Påtale mot tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde (idrettsforbundet.no)