Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett

Nylig trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret.

Retningslinjene er etablert som følge av et uttalt ønske fra idretten og flere andre aktører i samfunnet om en tilstramning av dagens praksis, der en ser at barn og unge i stadig større utstrekning eksponeres for ukontrollert filming og distribusjon, langt ned i aldersgrupper. Det skriver NIF.

Det er viktig å sikre at strømmingen skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning, særlig personvernregelverket som stiller strenge krav til hvordan personvernet skal ivaretas, og som utløser en rekke rettigheter hos den enkelte. Særlig viktig er det å ivareta barn og unge med beskyttelsesbehov, og ellers bidra med tiltak som kan redusere risikoen for uheldige konsekvenser ved at barn og unge eksponeres i sårbare situasjoner, skriver NIF.

Retningslinjene er ment å gi et tydelig og restriktivt rammeverk med det mål å få strømming av barne- og ungdomsidretten inn i mer kontrollerte former, og å redusere ulovlig filming og distribusjon.

De overordnede prinsippene i retningslinjene er som følger:

  • Det skal ikke strømmes fra barne- og ungdomsidretten i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år.
  • Filmingen skal ha fokus på aktivitet og ikke på enkeltutøvere.
  • Det stilles krav til god informasjon og bruk av felles reservasjon- og samtykkeløsning, som også hindrer strømming dersom barn og unge med beskyttelsesbehov deltar.
  • Det skal ikke lagres eller distribueres filmer av idrettsaktivitet ved bruk av sosiale medier og andre åpne kanaler.

Veileder og ytterligere informasjonsmateriell skal ferdigstilles og bidra til bevisstgjøring og implementering av retningslinjene. Det vil videre etableres egne prosesser for barns beste vurdering og medvirkning, og det vil bli lagt en plan for distribusjon og oppfølging av dette mot idrettslag og særforbund.

Retningslinjene vil følges opp med en evaluering i løpet av våren 2023, der erfaringer som er ervervet og behov for eventuelle justeringer vil iverksettes.

Foto: privat