Ny søknadsrunde om arrangementsstøtte

Nå kan det søkes om tilskudd dersom man har planer om å arrangere internasjonale mesterskap her hjemme. Det gjelder også for motorsportens mange grener.

Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap i Norge.

Tilskuddsordningen ble opprettet i 2019. Det lyses med dette ut en ny søknadsrunde med søknadsfrist 15. mai 2022. Nye søknader om arrangementsstøtte vil bli vurdert i lys av denne ordningen, skriver NIF.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å gi søkere med begrensede kommersielle inntektsmuligheter mulighet til å søke om tilskudd til å arrangere internasjonale mesterskap innenfor idrett eller fysisk aktivitet i Norge. Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap majoritetseid av slike organisasjoner, som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge, skriver NIF.

I de tilfeller det søkes om tilskudd til et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon, f.eks. et særforbund i Norges idrettsforbund (NIF), må denne sentralorganisasjonen være søker eller medsøker på søknaden om statlig tilskudd.

Søker/medsøker må ha begrensede kommersielle inntektsmuligheter, ifølge Norges Idrettsforbund.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 50 prosent av de samlede arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 mill. kroner.

Søknadskriterier

Søknadskriteriene for ordningen følger nedenfor. Disse er delt i to sett. Det første settet (såkalte må-kriterier) er kriterier søkerne må oppfylle for å komme i betraktning for tilskudd. Det andre settet med kriterier (såkalte vurderingskriterier) utgjør grunnlaget for innbyrdes vurdering av søknader som oppfyller må-kriteriene.

Må-kriterier:

 • Arrangementet må være et verdens- eller europamesterskap for seniorer
 • Arrangementet må være et mesterskap for idrett eller fysisk aktivitet
 • Søker må være en frivillig, medlemsbasert organisasjon med idrett/fysisk aktivitet som formål, eller et arrangementsselskap majoritetseid av slik(e) organisasjon(er). Et eventuelt overskudd skal tilfalle organisasjonen og dens formål.
 • Dersom søknaden gjelder et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon, må denne være søker eller medsøker på søknaden om statlig tilskudd og for øvrig oppfylle formålet med ordningen.
 • Verdens antidopingbyrås regelverk (World Anti-Doping Code) må gjelde for arrangemementet.
 • Søker må dokumentere at den internasjonale søknadsprosessen er åpen og underlagt klare tildelingskriterier, som er tilgjengelige for alle.
 • Det må legges fram et fullstendig og realistisk budsjett der alle finansieringskilder fremkommer, og som innebærer et maksimalt søknadsbeløp fra denne tilskuddsordningen på 50 prosent av arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 mill. kroner.

Vurderingskriterier (grunnlag for vurdering av søknader som oppfyller må-kriteriene)

 • Prioritet til søkere som ikke har tatt på seg arrangementet før de søker staten om støtte
 • Prioritet til søkere som ikke tidligere har arrangert lignende arrangement, eller der det er lenge siden lignende arrangement er blitt arrangert i Norge
 • Prioritet til søkere av mesterskap med geografisk utbredelse i form av antall land som forventes å delta
 • Prioritet til søkere som kan dokumentere bærekraftshensyn, f.eks. i form av gjenbruk av eksisterende anlegg der dette er relevant.
 • Prioritet til søkere som kan dokumentere et visst omfang av frivillig arbeid knyttet til arrangementet
 • Det vil bli tatt rimelig geografisk hensyn i søknadsbehandlingen når dette er relevant

Om tilskuddet

Tilskudd fra denne ordningen er å betrakte som et engangstilskudd fra staten til det omsøkte arrangement. Det kan ikke påregnes ytterligere statlige tilskudd til gjennomføringen av arrangementet. Staten påtar seg heller ikke noe ansvar for arrangementet utover selve tilskuddet. Dersom det er aktuelt kan det søkes om tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg som skal benyttes til gjennomføringen av mesterskapet i samsvar med gjeldende tilskuddsordninger for dette.

Søknadsprosess

Søknader sendes elektronisk til Kultur- og likestillingsdepartementet (postmottak@kud.dep.no) og merkes “Arrangementsstøtte 2022”.

I søknaden må mesterskapet det søkes om støtte til beskrives, og det må dokumenteres hvordan ovenstående kriterier oppfylles. Kontaktinformasjon for søknadsarbeidet må også fremkomme.

Søknadsbehandling

Søknadene behandles og avgjøres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

For å kunne vurdere søknader i forhold til hverandre må det settes en søknadsfrist. Søknadsfristen for tildelinger i 2022 er 15. mai 2022, i følge NIF.

Foto: privat