Ny generalsekretær i Norges Motorsportforbund

Forbundsstyret inngikk 13. desember arbeidsavtale med Tony Isaksen (49) som ny generalsekretær i Norges Motorsportforbund, med tiltredelse i stillingen allerede 2. januar 2019.

Tony Isaksen kjenner norsk idrett svært godt gjennom mange år både som frivillig og ansatt. Tony er en kunnskapsrik leder med et brennende engasjement for både bredde og toppidretten. Han har bakgrunn som stabssjef og oberstløytnant fra Forsvaret, administrerende direktør i Sportsklubben Vidar og Oslo Maraton AS, og nå sist som generalsekretær i Bækkelagets Sportsklub/Norway Cup. Han har en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole, samt en bred lederutdanning fra Forsvaret.

Forbundsstyret er godt fornøyd med å få en erfaren idrettsleder. Isaksen vektlegger faktaorientert og involverende ledelse. Han viser høy motivasjon for å skape resultater, er kjent for å være lidenskapelig opptatt av det han jobber med, har klare meninger og tydelig ledelse. Hans erfaring med å utvikle en attraktiv og engasjerende breddeidrett vil også være viktig i Norges Motorsportforbund.

Ansettelsesprosessen har blitt ledet av et ansettelsesutvalg bestående av president Per Velde, første visepresident Hans-Petter Engstrøm, visepresident snøscooteridrett Line Karslen, og sportsjef Tommy Rovelstad. Sistnevnte var valgt av de ansatte.

Fem rekrutteringsfirma ble forespurt, fire gav tilbud. Boyden ble valgt etter en nøye evaluering. I samarbeidet med Boyden ble det utarbeidet en kravprofil for stillingen, som ble godkjent av forbundsstyret.

Kravprofilen hadde følgene kriterier:

 • Språk: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Utdannelse: Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for lavere akademisk grad
 • Ledererfaring: Solid ledererfaring fra næringslivet, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Gjerne fra kunnskaps- intensiv virksomhet hvor en har arbeidet under et tydelig mandat og gjort rapportering og oppfølging
 • Operativ ledelse: Omfattende erfaring med operativ ledelse; personalledelse, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
 • Prosjekt: Egen operativ erfaring med prosjektstyring og prosjektledelse
 • Idrett: God innsikt og forståelse for hvordan norsk idrett er oppbygget/organisert er en fordel. Gjerne gjennom egen erfaring som idrettsutøver. Erfaring eller kunnskap om motorsport er ikke påkrevd
 • Personlige egenskaper:
  • Styring: Gir retning, motiverer og dyktiggjør andre
  • Utvikling: Sørger for at medarbeidere får utviklingsmuligheter og oppfølging
  • Kommunikasjon: Skaper nettverk og kommuniserer effektivt
  • Struktur: Planlegger på forhånden og arbeider på en systematisk og organisert måte
 • Verdier: Opptrer konsistent med klare personlige verdier som er i samsvar med organisasjonens

Annonsering av stillingen gjort via NMFs websider, Finn.no, og DN-jobb.no. I tillegg ble det gjort søk i nettverk, og tillitsvalgte ble oppfordret til å spre stillingsannonsen via sosiale medier.

Det ble identifisert totalt 31 personer som var interessert i stillingen. Av disse var 25 søkere og 9 forespurte kandidater (head hunted). Fordelingen var som følger:

 • Søknader fra kvinner: 3 (ingen intervjuet)
 • Søknader fra menn: 22 (5 intervjuet)
 • Forespurte kandidater kvinner: 2 kandidater intervjuet
 • Forespurte kandidater menn: 7 kandidater intervjuet
 • Yngste søker/forespurt kandidat var 31 år og eldste 63 år.

Når det gjelder kilder (forespurte kandidater) har Boyden snakket med totalt 45 personer (24 menn og 21 kvinner).

Ansettelsesutvalget har hatt 8 møter/Skype/telefonmøter. Ansettelsesutvalget gjennomførte sluttintervju med totalt 5 kandidater. Disse kandidatene var kvalifisert av Boyden og hadde i forkant gjennomgått førstegangsintervju, personlighetstester og dybdeintervju. Etter drøfting med Boyden ble det valgt å gå videre med 3 av kandidatene for referansesjekk. Deretter ble tre kandidater invitert til å besvare en case om å gi en vurdering av administrasjonens behov for kompetanse, stillinger og organisering for å kunne innfri langsiktige mål i NMF’s IPD.

Ledelseskriteriene er det som ansettelsesutvalget har vektlagt mest. Alle sluttkandidatene tilfredsstiller alle kriteriene, men på ulike måter. Medlemsundersøkelsene viser at ønsket forbedringsområdet kan beskrives i to retninger: En retning er knyttet til anerkjennelse og oppmerksomhet om våre idretter, media og kommunikasjon. Den andre retningen er enklere rutiner, bedre systemer og prosesser. Kompetanseprofilen til Isaksen dekker begge retninger.

Etter en grundig sluttevaluering konkluderte ansettelsesutvalget enstemmig å innstille Tony Isaksen til ny generalsekretær, hvor forbundsstyret også enstemmig inngikk ansettelsesavtale med Isaksen. Lønnsbetingelsene er på nivå med generalsekretærer i andre større fler- og særidrettsforbund.