Norges Motorsportforbund har mottatt varsler og bekymringsmeldinger

Erkjennelse og oppmerksomheten om mobbing og trakassering har den siste tiden økt kraftig i det offentlige debatten. Dette har også fått konsekvenser for Norges Motorsportforbund som den siste tiden har mottatt en rekke bekymringsmeldinger og varsler. Totalt er det snakk om 21 varsler fra medlemmer, tillitsvalgte, samt et varsel fra en ansatt. Forbundsstyret har i løpet av januar og februar holdt en rekke ekstraordinære styremøter for å følge opp situasjonen. I styremøtene har det vært fokus på oppfølging og behandling av varselsakene, samt et stort fokus på arbeidsmiljø og tilrettelegging for administrasjonen og ansatte.

Krevende arbeidsmiljø
Verneombudet leverte i oktober en bekymringsmelding om utfordrende arbeidsmiljø . En valgt gruppe styremedlemmer følge opp denne saken på vegne av forbundsstyret, for å sikre god fremdrift utenom styremøtene og slik at de ansatte blir tatt godt vare på. Denne gruppen består av: Seksjonsstyreleder MC Emilie Westby, 1 Visepresident Hans Petter Engstrøm, Seksjonstyreleder Snøscooter Odd Georg Østbyhaug, Visepresident Båt Joyce Chr. Andersen og Seksjonsstyreleder RSM Finn Olav Åsen. I samråd med juridisk avdeling i NIF, har forbundsstyret engasjert Stamina Group til å undersøke arbeidsmiljøet. Sammen med Stamina ble det tatt ut et utvalg av forbundsstyret som skulle intervjues, i tillegg har alle ansatte, ledere, og nytt og tidligere verneombud fått mulighet til å uttale seg. Rapport forventes å være klar i slutten av februar. Da legges den frem for forbundsstyret som må vurdere veien videre.

Varsling fra ansatt
Styret har også mottatt varsling fra en ansatt som retter seg kollektivt mot tre tillitsvalgte. I denne saken har forbundsstyret engasjert Logos Consulting, ved Jørn M. Unneland som er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Fra forbundsstyret er det Seksjonsleder Båt Ivar Schjetlein som følger saken sammen med fungerende generalsekretær Are Antonsen

Varsler fra miljøet
Det har også kommet flere varsler og bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer. Av sakene som er mottatt er det 15 skriftlige varsler og bekymringsmeldinger. De øvrige varslene er mottatt muntlig. To av varslerne ønsker å være anonyme. Et varsel og en bekymringsmelding har seksuell karakter. Denne bekymringsmeldingen er allerede behandlet i samråd med NIF og er avsluttet. De fleste sakene gjelder hendelser i tidsrommet 2012 til 2014, men også noen hendelser fra de siste årene. Meldingene har kommet inn til flere av styrets medlemmer, og behandles etter NMF sine varslingsrutiner. Rutinene er nylig gjennomgått og er i tråd med NIF sine rutiner.

Dersom du har spm. knyttet til saken over kan du kontakte president Per Velde, mobil 911 26 515 eller epost: president@nmfsport.no

Meld i fra
NMF ønsker at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker vårt omdømme og/eller om du kjenner til øvrige kritikkverdige forhold.
Varslingsrutinene gjelder for ansatte i NMF, for tillitsvalgte, utøvere, medlemmer og eksterne varslere.

Varselet må gjelde forhold i NMF sentralt, forbundsstyret, seksjonsstyrene, regionene, trenere, funksjonærer, utøvere og eller andre tillitsvalgte.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

  • Brudd på alminnelig lovgivning
  • Brudd på NMFs etiske retningslinjer
  • Mobbing, trakassering og diskriminering
  • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • Rusmisbruk
  • Andre kritikkverdige forhold

Kontaktinfo finner du på nettsidene:
Det er en fordel om varsel kommer inn skriftlig på epost.  Dersom du ønsker å ta kontakt på telefon i forkant, er det også mulig.

https://nmfsport.no/organisasjon/kontakt-oss/forbundsstyret-og-seksjonsstyrene/