Nordisk motorsportmøte med miljø på dagsorden

Nordisk motorsport samspiller om bedre miljø!

NMF arrangerte 18. oktober et miljømøte med sine nordiske søsterorganisasjoner fra DMU (Danmarks Motor Union) og SVEMO (Svenska Motorcykel- och Snöskuterförbundet).

Dessverre ble den finske deltakeren forhindret i siste øyeblikk. Deltakerne presenterte viktige deler av sitt miljøarbeid, og diskuterte muligheter for samarbeid. 

Dennis Skytte Bechmann fra DMU presenterte arbeid med støy. DMU har fått frem nye referanseverdier for støy fra motorsport, og har oppnådd at baner kan holde åpent lenger enn før, og at baner har unngått å måtte legge ned fordi de har fått nye støyberegninger. Organisasjonene ble enige om å samarbeide tettere om støyproblematikk på et nordisk nivå.

Mikael Noren fra SVEMO presenterte et flerårig arbeid med å dokumentere hvordan motorsportanlegg kan være et ledd i å forsterke det biologiske mangfoldet. Spesielle plante- og insektarter trives med den påvirkningen motorsporten gir, og ved å være bevisst på hvordan man driver og vedlikeholder motorsportanlegget kan man oppnå enda mer. Arbeidet har fått støtte fra miljømyndighetene, og legger snart frem en vitenskapelig rapport som kan bli viktig for de nordiske organisasjonene.

Knut Iver Skøien fra NMFs anleggs-, miljø- og teknologiutvalg presenterte et klimagassregnskap for motocrossgrenen, som ble ferdig før sommeren. Regnskapet viser hvordan utslipp fra motorsyklene, transport av utøvere, produksjon og destruksjon av motorsykler og vedlikehold av baner bidrar til klimagassutslipp. Utslipp fra selve motorsykkelkjøringen utgjør omtrent en tredel av de totale utslippene fra motocross. Denne måten å dokumentere utslipp på er ny, og interessant for alle de nordiske forbundene.

Forbundene diskuterte hvordan de kan jobbe for å innføre elektrisk motorsport. Både DMU og SVEMO har satt i gang arbeid for dette. Elektrisk motorsport reiser strategiske spørsmål, og man ble enige om å arbeide videre i fellesskap mellom de nordiske organisasjonene.

Alle som deltok ser fordelen av å bruke ressursene effektivt og å utnytte fagkompetanse ved å samarbeide, og NMF vil invitere til et nytt nordisk miljømøte på vårparten.

NMF-president Emilie Westbye er glad for at miljøspørsmål står på dagsorden.

-Dette er et av flere områder vi styrker oss på i forhold til samarbeid med andre forbund. Det er viktig med arenaer for erfaringsutveksling der personer med særlig kompetanse på et område kan møtes og dele, sier Westbye.

Westbye synes det fungerer godt mellom de nordiske landene på området.

-Det er en god delingskultur mellom forbundene, og det gjør oss alle sterkere. Og tusen takk til AMT (Anleggs, miljø og teknologiutvalget) for alt arbeid de legger ned, sier NMF-presidenten.