NMF lyser ut støtte til paraidrettsprosjekter

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Å inkludere mennesker med en funksjonsnedsettelse er en av hovedmålsetningene for norsk idrett. Aktivitets- og konkurransetilbudet bør i størst mulig grad være tilgjengelig i den enkelte utøvers nærmiljø. Vennskap, fellesskap og lokal tilhørighet er viktig for alle utøvere. Samtidig kan det å bygge sterke klubbmiljø hvor flere parautøvere er samlet, bidra til en lavere inngangsterskel, større trygghet for utøvere og høyere kompetanse i idrettslaget. Mange parautøvere har ulike innganger til idretten. Derfor må det tilrettelegges for å rekruttere og beholde utøvere i alle aldre til et livslangt løp i idretten.

Idretten har sammen vedtatt en ny parastrategi. NMF skal bidra til å nå målene satt for parastrategien og lyser derfor ut støtte til klubber som gjennomfører eller ønsker å gjennomføre til lokalt overfor egne medlemmer eller legge til rette for nye medlemmer. Vi anbefaler å lese gjennom idrettens parastrategi: Én idrett – like muligheter

Hvem kan søke?

Klubber i Norges Motorsportforbund, representert ved klubbens styre

Hva kan det søkes om

Klubber kan søke midler for gjennomføring av ideen de legger fram. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger, men tiltakene som legges frem vil vurderes.

Kriterier til søknaden

Søknaden må inneholde følgende

 • hva man søker støtte om
 • hvorfor man søker støtte
 • Ønsket resultat
 • Det må legges ved handlingsplan med tidshjul for planlegging og gjennomføring av tiltaket
 • Det må legges frem forslag til tiltaksbudsjett med kostnadsestimater
 • Tiltakets oppstart må skje innen 1. juni 2023

Etter gjennomførelse

Etter gjennomført tiltak må det sendes inn en utfyllende rapport med referatsom inneholder svar på følgende:

 • Hva gikk bra
 • Hva kunne vært bedre
 • Hvordan fungerte tiltaket
 • Hvordan kan andre klubber implementere liknende tiltak.
 • Hva skjer videre med tiltaket?

Rapporten skal også inneholde regnskap for tiltaket med fotnoter på hva midlene har gått til.

Søknader sendes inn til nmf@nmfsport.no, merkes med følgende i emnefeltet: «(Klubb) søker støtte til paraidrettsprosjekter» innen 05.desember. Vi er tilgjengelige for spørsmål under MSK.