NMF lyser ut støtte til inkluderingsformål

NMF skal i strategiperioden arbeide for at alle medlemmer skal føle seg inkludert og verdsatt, uavhengig av særegne forutsetninger, etnisitet, religion, kjønn, alder og funksjonsgrad.

Det er nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Medlemsklubbene skal legge til rette for aktiv rekruttering av kvinner og personer fra minoritetsmiljøer, og tilegne seg kompetanse fra klubber/miljøer som er dyktige på dette.

Målet er oppnådd når alle føler seg inkludert i sitt klubbmiljø og når det ikke finnes noen eksempler på trakassering og diskriminering i motorsporten.

Derfor ønsker NMF å støtte klubber som har tiltak eller ideer som vil føre til en mer inkluderende motorsport.

Hvem kan søke?

Klubber i Norges Motorsportforbund, representert ved klubbens styre

Hva kan det søkes om

Klubber kan søke midler for gjennomføring av ideen de legger fram. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger, men tiltakene som legges frem vil vurderes.

Kriterier til søknaden

Søknaden må inneholde følgende

 • hva man søker støtte om
 • hvorfor man søker støtte
 • Ønsket resultat
 • Det må legges ved handlingsplan med tidshjul for planlegging og gjennomføring av tiltaket
 • Det må legges frem forslag til tiltaksbudsjett med kostnadsestimater
 • Tiltakets oppstart må skje innen 1. juni 2023

Etter gjennomførelse

Etter gjennomført tiltak må det sendes inn en utfyllende rapport med referatsom inneholder svar på følgende:

 • Hva gikk bra
 • Hva kunne vært bedre
 • Hvordan fungerte tiltaket
 • Hvordan kan andre klubber implementere liknende tiltak.
 • Hva skjer videre med tiltaket?

Rapporten skal også inneholde regnskap for tiltaket med fotnoter på hva midlene har gått til.

Søknader sendes inn til nmf@nmfsport.no, merkes med følgende i emnefeltet: «(Klubb) søker støtte til inkluderingsformål» innen 05.desember. Vi er tilgjengelige for spørsmål under MSK.