Kongens Fortjenestemedalje til Leif Håkestad

Vel fortjent medalje!

Leif Håkestad (bildet) fikk i Bodø i dag utdelt Kongens Fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste innen motorsporten.

Seansen var lagt opp som en overraskelse under et møte i Bodø i dag. I videomøtet deltok også generalsekretær Tony Isaksen og president Emilie Westbye i NMF.

Det var fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland som sto for overrekkelsen. Det skjedde på Bratten Aktivitetspark.

Leif Håkestad har gjennom mange tiår vært en nøkkelperson i sikkerhets-, kvalitets- og verdiarbeidet i Norges Motorsykkelforbund og Norges Motorsportforbund. Han var i sin tid selv aktiv utøver i motorsykkelgrenen trial, og innså tidlig den store sosiale betydning motorsporten kunne ha, bl.a. gjennom å tiltrekke ungdom til idrettsbevegelsen som sannsynligvis ellers ikke ville ha vært der. Idrettens verdigrunnlag og oppofrende idrettsledere som Leif Håkestad var med å forme et betydelig antall unge som fant utfordringer i motorsporten.

En av de som visste om hva som var på trappene i dag, var generalsekretær Tony Isaksen i NMF.

Generalsekretær Tony Isaksen i NMF berømmer Leif Håkestad for strålende innsats gjennom mange år. Foto: NMF.

-Håkestad har vært en viktig foregangsmann for å skape gode rammer for barne-, ungdoms- og idrettsarbeidet i norsk motorsport. Bl.a. skrev han fag- og opplæringsbøker som har bidratt til at flere generasjoner har fått et solid opplæringsgrunnlag innen områder som kjøreteknikk, trening, motor og vedlikehold, sier Tony Isaksen.

Håkestad har mange år bak seg som leder for forbundets fagutvalg for utdanning. Gjennom dette har han vært en nøkkelperson for å utvikle systemer og strukturer for å ivareta sikkerhet og kvalitet i ungdoms- og idrettsarbeidet. Ansvarsfeltet strakk seg over hele spekteret fra opplæring av utøvere til trenere, funksjonærer og ledere.

-Leif Håkestad sine innsatser har hatt stor lokal og nasjonal betydning. Norsk idrett, norsk motorsport, norske myndigheter og Norges befolkning kan være dypt takknemlige for hans samfunnsnyttige innsats, sier Isaksen.

Når motorsporten kort tid etter årtusenskiftet fikk delegert ansvar fra staten til å fastsette regler og forvalte motorsporten på egen hånd var det naturlig å gi Håkestad en sentral rolle med å utvikle nye systemer og rutiner. Den aller viktigste utfordringen norsk motorsport fikk var nye aldersbestemmelser og innføring av barneidrett i en rekke av sine grener. Arbeidet med å skape gode og trygge rammer for dette ble Håkestad satt til å lede. Som leder for forbundets barneidrettsutvalg gjennom en årrekke gjorde han en svært solid innsats for å bringe norsk motorsport forsvarlig inn i en ny tidsalder. Måten dette ble løst på gjennom utvikling av regelverk og opplæringssystemer gjorde at norsk motorsport fikk en barneidrettsmodell med svært høy kvalitet.

I tillegg har Leif Håkestad hatt en rekke utrednings- og representasjonsoppgaver på viktige områder og arenaer. Han hadde bl.a. en viktig kontaktrolle opp mot Trygg Trafikk, ulike myndighetsinstanser og Norges Idrettsforbund.

NMF sin tidligere generalsekretær Roy N. Wetterstad var delaktig i prosessen som ledet frem til tildelingen. Han understreker den dype respekt han har for Leif Håkestad og det arbeid han har nedlagt.

-Leif er en meget rettskaffen og bra mann som har lagt ned en beundringsverdig innsats gjennom mange år. Han har aldri vært opptatt av å fremheve egen person, men han har jobbet intenst for de sakene han har hatt tro på. Grundighet og skikkelighet har vært kjennetegnet ved Leif. For motorsporten han han betydd svært mye. Jeg vil spesielt fremheve at han har formet gode kompetansestandarder, sørget for sikre rammer for aktivitet, hatt en ledende rolle i oppbyggingen av barneidrettstilbudet innen motorsporten og gitt motorsport anerkjennelse og respekt hos offentlige myndigheter og i samfunnet. Spesielt trafikksikkerhetsarbeid og verdiarbeid har vært hans hjertebarn. Leif Håkestad har oppnådd konkrete resultat med det han har gjort. Bratten Aktivitetspark er et lysende eksempel på hva han har vært i stand til å utrette. Et unikt senter som opererer i grenselandet mellom idrett, integrering og sikkerhet. All ære til Leif Håkestad og gratulerer med vel fortjent kongelig utmerkelse, sier Roy N. Wetterstad som samarbeidet tett med Håkestad i nærmere 20 år.