Klart for Åpen Time torsdag

Torsdag 3. mars klokken 09:00 er det klart for en ny utgave av Åpen Time. På agendaen står blant annet saker fra forbundsstyret, utstyrsordning med mer.

Agendaen er som følgende:

Velkommen

  • Saker fra forbundsstyremøtet
  • Bane og Anleggsregister, status Statens Vegvesen
  • Utstyrsordning
  • Medisinsk utvalg
  • Eventuelt

Og her er link til det digitale møtet.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZlYTQzMjQtYzIxZi00NWJjLTg4NDktYjMwODhhNGUxNzNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%222dcd1fd3-7e4c-4a65-a49e-edbf381c465d%22%7d

Foto: NMF