Klart for Åpen Time på torsdag

Klart for Åpen Time!

Kommende torsdag klokken 17:00 er det ny runde med Åpen Time på Microsoft Teams-plattformen. Generalsekretær Tony Isaksen (bildet) er klar for en ny runde med videokonferanse.

  • Generell informasjon, herunder korona og saker fra siste forbundsstyremøte
  • Tilbud på forsikringsdekning på linje med FIMs krav
  • Dato og sted for gjennomføring av Forbundstinget 2021, samt plan for andre møteplasser 2021
  • Saker til Idrettstinget
  • Idrett og alkohol
  • Klubbutvikling
  • Kurs og utdanning 2021
  • Inkludering og rekruttering av ungdom
  • Status IKT
  • Eventuelt

-På torsdag under Åpen time vil vi informere om dagsaktuelle saker av betydning for motorsporten. Til tross for korona-tid og mye nedstegning, er det flere lyspunkter. Jeg håper flest mulig har anledning til å sette av inntil en time for litt oppdatert informasjon – vel møtt, sier Tony Isaksen hos NMF.

Her kan du delta på torsdag fra 17:00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdhYTk2MTktNDBjOC00ZDk3LWEzNTItMjkyM2RhOGZiYTVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%7d