Innkalling til Regionsting 2019 for Region Sør

Innkalling til Regionsting for Region Sør

Tid: Torsdag 14. Mars 2019 kl. 19.00
Sted: Kristiansand Trialklubb, Skibåsen 21 Sørlandsparken

Saksliste:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsberetninger for 2018
5. Behandle revidert regnskap for 2018
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent
8. Behandle budsjett for 2019
9. Foreta følgende valg:
    A) Leder
    B) 1 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
    C) Ungdomsrepresentant
    D) 1 Revisor
    E) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særregionsting

Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer 2 representanter
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
f.o.m. 251 medlemmer og over 4 representanter

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:
C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest torsdag 28. februar 2019, sendes på epost marianne.lundevold@gmail.com

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.
Påmelding registreres elektronisk helst før torsdag 7 Mars 2019 på denne linken, Påmeldingskjema. pga bestillingen av lokaler og servering.

VEL MØTT TIL REGIONSTING

Vennlig hilsen
Marianne Lundevold
Leder NMF Region Sør