Informasjon vedrørende fritak fra verv, og grenansvarlige som har trukket seg

Flere medlemmer opplever usikkerhet rundt informasjon om grenansvarlige som har «trukket seg». Som tillitsvalgt i NMF har man formelt ingen mulighet til å «trekke seg». Dersom man av ulike årsaker ikke har mulighet til å stå i sitt verv, må man søke forbundsstyret om fritak. 

Det har kommet inn slike søknader til forbundet, men fordi det er ekstraordinært seksjonsårsmøte om ikke mange uker, har ikke disse fritakssøknadene blitt prioritet.

Når en grenansvarlig uttaler «med umiddelbar virkning» er dette et signal om at vedkommende ikke har mulighet til å bidra med gren-arbeid, til tross for at han/hun formelt står i vervet frem til fritak er gitt. Når en grenansvarlig ikke har mulighet til å stå i sitt verv rykker vara opp for å bistå. Dersom vara også har søkt fritak, er det administrasjonen som håndterer oppgavene med den kapasiteten de har. Fordi NMFs administrasjon ikke er dimensjonert for å gjøre grenansvarlige sine oppgaver, er dette en krevende situasjon. Kun de aller viktigste oppgaver vil gis prioritet, men det blir på bekostning av andre oppgaver som administrasjonen ordinært arbeider med. Dersom det er behov for vedtak i en gren som ikke har operativ ledelse, er det fortsatt seksjonsstyret som gjør dette.

I roadracing har grenansvarlig og vara søkt fritak, og varslet at de ikke har anledning til å utføre grenarbeid frem til ekstraordinært seksjonsårsmøte. Grenansvarlig ønsker likevel å ha et møte med miljøet, der man kan «lufte ut» den siste tidens utfordringer, og stille avklarende spørsmål. Intensjonen er å få lagt gamle konflikter bak seg, slik at grenen kan arbeide videre etter ekstraordinært seksjonsårsmøte, uten å måtte begynne perioden med gamle saker hengende over seg.

I MX har grenansvarlig og vara søkt fritak, og varslet at de ikke har anledning til å utføre grenarbeid frem til ekstraordinært seksjonsårsmøte.

Dette til informasjon.