Informasjon til alle som reiser utenlands for å trene eller konkurrere

I forbindelse med at flere har planer om å reise utenlands for å trene eller delta i konkurranser vil Norges Motorsportforbund her gi viktig informasjon knyttet til regler og lisenser.

For at en lisens skal gjelde må aktiviteten skje i regi av et av de forbund som er tilknyttet FIM. Til sist i denne meldingen følger det en link til FIM der de ulike forbund er listet opp.

Skjer deltagelsen i et forbund ikke godkjent av FIM, vil ikke lisensforsikringen gjelde. For de tilfeller der en skade oppstår skal ansvarlig klubb fylle ut skadedokumentene og så signere og stemple dokumentene. Skaderapporten skal angi hvilken klubb/organisasjon og hvilken person som var ansvarlig for aktiviteten. Skademeldingen skal være signert av den ansvarlige. Skjer det en ulykke og aktiviteten har hendt i forbindelse med deltagelse i en aktivitet i regi av en ikke-anerkjent organisasjon vil ikke lisensforsikringen gjelde.

I henhold til barneidrettsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund kan barn delta i trening og konkurranse i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra og med det året de fyller 11 år. For de tre nordligste fylkene gjelder området Nordkalotten. Det er dog ikke tillatt å delta i statusarrangement som nasjonale mesterskap, EM eller VM før det året en fyller 13 år. Foreldre vil holdes ansvarlige for brudd på barneidrettsbestemmelsene,

Klikk her for å se en oversikt over forbund som er tilknyttet FIM.