Ikke noe nyvalg på grenansvarlig for enduro

Rita Jonassen fortsetter som grenansvarlig

Det har vært noe forvirring rundt hva som skulle skje med rollen som grenansvarlig for enduro etter at Jesper Person fikk fritak fra vervet sist sommer.

Det er nå avklart at vara grenansvarlig Rita Jonassen fram til neste seksjonsårsmøte rykker opp som grenansvarlig og ordinært medlem av seksjonsstyret. Det tas ingen skritt for å velge ny vara.