Grenleder motocross Ole-Ivar Bjørkamo

Vi vil fremover presentere flere av de tillitsvalgte som bruker store deler av sin fritid på motorsporten. Ole-Ivar Bjørkamo er ny grenansvarlig i motocross. Han brenner for sporten og jobber kontinuerlig under budskapet «Samme sport, nye tanker»

NMF sin nye grenansvarlig i motocross Ole- Ivar Bjørkamo har lang ledererfaring og erfaring fra Motocross og Enduro. Bjørkamo kjennetegnes av sitt entreprenørskap, handlekraft og evnen til å sikre god gjennomføring.

Sentralt i han lederstil ligger hans verdigrunnlag, arbeidsmetodikk og evnen til å tiltrekke seg rett ressurspersoner. Han har også lang erfaring med å skape attraktive samarbeid med næringslivet, dette sikrer en stor gjennomføringsevne.

Ole-Ivar ønsker å lede og videreutvikle grenen for økt rekruttering i alle alderstrinn, profesjonalisere løpsgjennomføringen og utvikle toppidrett satsningen i grenen.

Han vil jobbe med viktige verdier som åpenhet, Innovasjon, forutsigbarhet og det å skape tilhørighet til klubb og miljø. Klubbenes og utøvernes interesser sikres gjennom høy tilstedeværelse, lytte til innspill, god erfaringsutvekslingen og klar forventningsavklaring mellom forbund, gren og klubber.

Arbeidsmål og prioriteringer – grenansvarlig

Breddeidrett og rekruttering
Den nye grenlederen i motocoss har et sterkt ønske om å jobbe for bredden med alle alderstrinn og nivåer, skape idrettsglede, gode treningsmiljøer, øke tilhørighet til klubb og gode klubbmiljøer. Rekruttering skal sikres ved å tilrettelegge konsept for rekruttering i klubbene.

Konseptet for rekruttering skal baseres på det gode arbeidet som allerede gjøres i mange klubber. Gjennom erfaringsutveksling mellom klubbene bygge ett konsept som kan gi gode føringer og innspill til alle klubber. Skape ett nettverk med ressurspersoner i klubbene som kan bistå de som er i startfasen eller ønsker å videreutvikle sitt rekrutteringsarbeid.

Nasjonale løp og breddeløp
Det skal jobbes med å skape entusiasme og øke deltagelsen i løp ved å aktivt informere ut til klubbene/ utøverne og ufarliggjøre deltagelsen. Gode eksempler som Guldtvedt Grand Prix viser at man kan skape tiltrekkende løpskonsepter. Være imøtekommende, informative og ufarliggjøre det å kjøre løp.

Toppidrett
Det skal skapes rammebetingelser som hjelper toppidrettsutøverne til å lykkes i å nå sine mål. Man må sørge for å ha topp kvalifiserte trenere, godt støtteapparat og sikre at treningsopplegg er tilrettelagt utøverne. Det må også Sørge for god organisering av satsningsgrupper.

Det skal være full åpenhet rundt utvelgelse/ kvalifisering av utøvere til landslag og satsningsgrupper. Utvelgelseskriterier/ kvalifisering til landslaget og satsningsgrupper etter klart definerte kriterier. Disse bekjentgjøres til klubber og utøvere i god tid før utvelgelse. MX gren proaktivt informere via NMF nettsider sosiale medier og via e-post til klubber.

Forventningene til satsningsnivå på landlagsutøvere skal være klart beskrevet. Det forventes at landslagsutøvere satser internasjonalt. Teamene må skriftlig redegjøre for ambisjonsnivå for kommende sesong og vise til en plan for løpsdeltagelse. 

Den nye landslagstreneren/sjefen vil utarbeide klart definerte krav til satsning for landslagsutøvere.

Trenerutvikling
En viktig del av trenerutviklingen i Norge er å se på den store mangelen av godkjente trenere det er i klubber og regioner. Her skal grenansvarlig sammen den nye landslagstreneren bidra til å samle kompetansen gjennom å få alle trenere som driver med systematisk trening innen motocross i Norge til samarbeide for å dele kompetanse og erfaringer, noe som vil bidra til at utøvere vil få bedre trening og forutsigbarhet i den daglige treningen de legger ned. Ett eksempel her er de utøvere som har en plass på landslaget eller Team Norway Junior som ofte kjører med sin egen trener i sin egen klubb eller i ett team til det daglige, ved at treneren samarbeider med landslagstrener eller Team Norway junior trener vil det kunne sikre at utøveren har et riktig treningsopplegg med de riktige fokusområdene, og man vil se ett samarbeide mellom trenerne som vil bidra til at utøveren får bedre resultater totalt sett. 

Ved å samle de godt erfarne trenerne vi har i Norge i kombinasjon med å hjelpe de som driver med utdanning eler vil bli trenere så kan vi i framtiden se en stolthet og en helt annen vilje til å bidra som trener i klubber rundt i Norge.

NMF sitter nå på en unik kompetanse for trenerutvikling, med vår nye landslagssjef og trener som har stått for oppbyggingen av utdanningsplattformen til SWEMO så kan vi nå i framtiden se fram til å sette dette i system i Norge.

Strategi/ Handlingsplan
Om idretten skal utvikles er det nødvendig å ha en klar strategi og detaljert handlingsplan for utvikling. Utviklingsområder og satsningsområder må ha klare definerte mål og delmål. Utviklingen innenfor disse områder må følges tett for at resultat skal oppnås. Det settes klare tallfestede målsetning for vekst bla. for rekruttering, og man skal ha klare ansvar- og rollefordelinger mellom Forbund, regioner og klubber.

Åpenhet, forutsigbarhet, lytte og dele informasjon
Skal grenen utvikles i takt med hva som er viktig for klubbene, må man sørge for god tilstedeværelse, dialog med klubbene og dele informasjon. Bidra til å skape ett godt samarbeidsklima hvor deling av informasjon ligger sentralt for å bygge kompetanse. i å skape trygghet i grenen.

Ledere skal gå foran å vise ambassadørskap, dette gjøres ved å tilegne seg kunnskap fra miljø og klubber. Det er vesentlig å få en god og helhetlig oversikt over hva som skjer i cross Norge, så kan man bruke erfaringer som finnes ute i miljøene til å bygge styrker ut av svakheter.