Generalsekretær Tony Isaksen: -Dette står vi av

Kommentar fra generalsekretæren i NMF!

Det er ingen tvil om at motorsporten og norsk idrett er midt inne i tøffe tider. Men det er få eller ingen idretter som er så tøffe som våre, så dette står vi av.

Det skriver generalsekretær Tony Isaksen i denne kommentaren nå når vi går inn i mai måned og nærmer oss to måneder med korona-restriksjoner.

Jeg kan fortelle dere at vi jobber kontinuerlig både administrativt og politisk for å legge forholdene til rette for raskest mulig å komme tilbake i «normal» aktivitet, samt sørge for gode rammevilkår, både på kort og lengre sikt.

Motorsportforbundet legger fortløpende ut sine retningslinjer som gjelder for utøvelse av aktiviteter. Vi forsøker å være så tydelige som vi kan være, samt at det gis rom for noen lokale tilpasninger avhengig av begrensede ytre forhold, slike som utforming av banen. Vi har fått gehør fra helsemyndighetene om at vårt sikkerhetspersonell ikke medregnes direkte inn i de definerte antall i gruppene som helsemyndighetene pålegger idretten. Det betyr at vi kan ha aktivitet i alle grenene så lenge vi evner å holde to meters avstand og følge de resterende påleggene om smittevern.

Vi har også spilt inn at det i større grad bør differensieres mellom idrettene ut ifra hvordan aktiviteten gjennomføres og deres mangfold i det enkelte særforbund. Vi avventer svar på dette, men har stor tro på at det i større grad blir opp til det enkelte særforbund å sette retningslinjer/veiledninger for utførelse av aktiviteter innen smittevernsbegrensningene framover.

Vi henstiller til at dere er solidariske ovenfor hverandre. Bidra til at de av dere som tilhører klubber som ikke administrerer egne anlegg også får lov til å utøve motorsport og organisert idrett så lenge det er rom for dette.

Vi får noen få henvendelser på at våre idretter pålegges en høyere risikovurdering enn andre idretter fra enkelte miljø. Motorsporten bør ikke forskjellsbehandles fra annen idrettslig aktivitet, og vi ber den som opplever dette om å kontakte oss.

Det jobbes konkret med noen saksområder som vi avventer svar på:

  • NIF jobber etter innspill med å få full momskompensasjon for 2018/2019. Dette vil vi få svar på i revidert nasjonalbudsjett rundt 10 mai.
  • Det vil med sannsynlighet komme flere tiltakspakker/kompensasjonsordninger, som forhåpentligvis både er mer treffsikre og som vil vare over en lengre tidsperiode.
  • Det jobbes med at også klubber som bruker kommersielle anlegg skal hensyntas i kommende tiltakspakker.

Det er et mål om gradvis å få normalisert aktivitetene våre. Hvis mulig ber jeg dere om å avvente situasjonen enda en stund før man eventuelt avlyser arrangementer/konkurranser. Likevel vil en slik beslutning selvfølgelig være opp til dere som klubb/arrangør.

Det vil åpnes opp for konkurranser innenfor smittevernreglene. Retningslinjer for disse kommer fortløpende.

Vi inviterer til et åpent dialogmøte på Teams førstkommende mandag klokka 18:00 – 19:00. Informasjon om dette vil bli sendt ut til klubbledere og legges på vår hjemmeside. Vi holder en kort informasjonsdel omkring koronasituasjonen og hva dette innebærer for klubbene med tanke på aktiviteter og arrangement. Det er åpent for å stille spørsmål.

Til slutt – husk å holde avstand. Å begrense smitte kommer foran aktivitet.

Tony Isaksen

Generalsekretær NMF