Forskrifter til stimuleringsordninger til høring

– Vi hadde alle håpet at situasjonen skulle være mer normal når kalenderen viste 2021, selv om det er lys i enden av tunnelen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding fra departementet.

– Det er viktig at vi fortsetter å støtte idretten og frivilligheten gjennom denne krevende tiden, slik at det er mulig å skape aktivitet som er tilpasset smittesituasjonen. Derfor vil vi regjeringen bruke hele 1,185 milliarder kroner til nye støtteordninger for idretten og frivilligheten de neste 6 månedene, og regelverket for ordningene sendes nå på høring til organisasjonene, sier kultur- og likestillingsministeren i pressemeldingen.

Det foreslås to nye støtteordninger, begge med varighet fra 1. januar til og med 30. juni:

  • Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi: Dette er en ordning som skal stimulere til at idrettsarrangementene som det er stor interesse for i befolkningen skal kunne arrangeres så tilnærmet normalt som mulig. Disse arrangementene samler tusenvis av tilskuere selv om de fleste nå må følge med foran skjermen.
  • Stimuleringsordning for idrett og frivillighet: Denne ordningen skal favne hele bredden av frivilligheten og idretten, og vil gi støtte til både aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernsbestemmelsene. Om lag en tredjedel av midlene i denne ordningen vil kunne fordeles raskt ved å bruke allerede innrapporterte opplysninger fra organisasjonene. Sentralleddene til organisasjonene må melde inn behov på vegne av underledd for å kunne motta midler på denne måten. Resten av midlene fordeles i en søknadsbasert ordning.

– Jeg vil takke for at vi har mottatt en rekke innspill fra idretten og fra frivillig sektor i arbeidet med å utforme ordningene. Dette har hjulpet oss til å forstå utfordringene sektoren står overfor. Flere av forslagene er innarbeidet i ordningene, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

Etter at frivilligheten har kommet med sine innspill i høringsprosessen, må ordningene godkjennes av ESA, EFTAs overvåkningsorgan. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil forvalte ordningene.