Arbeidsmiljøundersøkelsen er gjennomført

På bakgrunn av at verneombudet leverte inn en bekymringsmelding til forbundsstyret 12. oktober 2017 vedtok styret å hente inn tredjepart som kunne bistå med en arbeidsmiljøundersøkelse. Etter råd fra NIF besluttet NMF å bruke Stamina Census. De har spesialkompetanse på denne type analyser og har intervjuet ledergruppen, tidligere og nåværende verneombud, tillitsvalgt og to medarbeidere. Alle medarbeiderne fikk tilbud om å delta i undersøkelsen. I tillegg har fem styremedlemmer deltatt i undersøkelsen, Seksjonsstyreleder Snøscooter Odd Georg Østbyhaug, Seksjonsstyreleder Båt Ivar Schjetlein, Seksjonstyreleder MC Emilie Westby, Visepresident Båt Joyce Chr Andersen og President Per Velde.

Stamina Census presenterte resultatene fra undersøkelsen i forbundsstyremøte 26 februar. Tilstede under presentasjonen var styret, verneombud, generalsekretær, fungerende generalsekretær og sportssjef.

Hensikten med en arbeidsmiljøundersøkelse av denne typen er å kartlegge informantenes opplevelser av arbeidsmiljøet, vurdere og analysere disse opplevelsene og gi en tilbakemelding til oppdragsgiver som kan danne grunnlag for videre oppfølging av arbeidsmiljøet.

12 og 20. mars er det holdt ekstraordinære forbundsstyremøter for å behandle følgende saker:

 • Dagens situasjon i administrasjon
 • Tilgang og innsyn i rapporten, herunder vurdere krav om innsyn fra medlemmer
 • Styrets handlingsplikt
 • Hvilke tiltak er satt i gang og hvilke tiltak som bør gjennomføres

Både tinget og forbundsstyret vektlegger åpenhet, og det har derfor blitt drøftet nøye hvordan og om innholdet i denne rapporten skal gjøres kjent for medlemmer. Det er også to medlemmer som har krevd innsyn i rapporten. På bakgrunn av Stamina Census sine klare anbefalinger og personvernlovgivningen har styret besluttet at rapporten ikke kan offentliggjøres, men at det skulle skrives en nyhetssak som inneholdt overskriftene i rapporten samt en beskrivelse av dagens situasjon og hvilke tiltak som er satt inn.

Stamina Census skriver følgende i innledningen i rapporten:

«Denne rapporten overleveres oppdragsgiver og anbefales behandlet som et fortrolig dokument, dog slik at de berørte partene kan få tilgang til den. Stamina Census anbefaler at eventuell overlevering av skriftlig kopi av denne rapporten til partene som omtales bør være nøye regulert.

Stamina Census anbefaler også at når oppdragsgiver har blitt kjent med innholdet i rapporten, gjør en vurdering av hvordan ansatte i administrasjon best bør informeres om innholdet i rapporten. Stamina Census understreker at oppdragsgiver står ansvarlig for å overholde regler og retningslinjer som omhandler retten til personvern og personopplysninger etter personopplysningslovens paragraf 13, jmf paragraf 15 og personopplysningsforskriften kapitel 2».

Rapporten berører mange områder:

 • Beskrivelse av bistand og gjennomføring
 • Om Norges Motorsportforbund
 • Arbeidsmiljøet – synspunkter fra informantene
  • Overordnet opplevelse av arbeidsmiljøet
  • Kommunikasjon og informasjon internt i administrasjonen
  • Arbeidsmengde og rolleavklaringer
  • Organisering
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Ledelse
  • Motivasjon, engasjement og slitasje
  • Samspill mellom administrasjon og forbundsstyret
  • Forbundsstyrets arbeidsform
  • Konflikter og konfliktnivå
  • Synspunkter fra styremedlemmene
 • Vurdering av situasjonen
  • Et helhetlig inntrykk
  • Intern organisering
  • Tidligere relasjoner mellom forbundsstyre, administrasjon og medlemmene
  • Relasjon mellom generalsekretær og president
  • President og forbundsstyrets arbeidsform

Rapportens avsluttende merknader

I den aktuelle kartleggingen har Stamina Census identifisert utfordringer i arbeidsmiljøet, og forbundsstyret anser at styret har handlingsplikt.

Styret har i perioden oktober – mars avholdt en rekke møter for å følge opp situasjonen. Og har i den aktuelle perioden satt inn en flere tiltak for å bedre på situasjonen.

Øvrig bistand

Parallelt med arbeidsmiljøet har styret arbeidet den økonomiske funksjonen og varslingssaker. Disse områdene har visse sammenhenger, og styret er opptatt av å få belyst alle sider ved situasjonen og har søkt råd hos ulike fagmiljøer. I tillegg til organisasjonspsykolog Audun Bredrup Petersen hos Stamina Census, er det ført samtaler og møter med juridisk avdeling i Norges Idrettsforbund, psykolog/siviløkonom Jørn Martin Unneland hos Logos Consulting, advokat Ulf Knobloch Johannessen i NHO Abelia (hvor NMF er medlem), og Advokat Pål Kleven – Kleven & Kristensen (spesialist i idrettsrett), samt forbundets revisor Trond Vidar Vettestad i BDO.

Konklusjon fra forbundsstyret
Arbeidsmiljøundersøkelsen gir viktig informasjon, men peker samtidig på en rekke områder som det er behov for å få mer informasjon om. Forbundsstyret er opptatt av et helhetlig informasjonsunderlag i arbeidet med tiltaksplanen. Sammen med fungerende generalsekretær har styret hatt stort fokus situasjonen i administrasjon, og arbeidsmiljøet vil bli fulgt nøye opp med eventuelt nye tiltak også framover. Etter at verneombudet avla sin bekymringsmelding i oktober har det vært en tett dialog med NIF om hvordan man på best mulig måte kan håndtere de ulike forhold som har blitt avdekket. Det vil avholdes et eget møte med NIF den 4. april hvor hele situasjonen vil bli gjennomgått.