125 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom i idrettsaktivitet

Kulturdepartementet har varslet at de ved årets fordeling av spillemidler vil sette av 125 millioner kroner til idrettslagenes arbeid for inkludering av alle barn og ungdom i alderen 6–19 år.

Tilskuddet er en ekstra innsats fra regjeringen i 2023 for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener. Tilskuddet har enkle kriterier og midlene skal:

  • gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede
  • gi klubbene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.

Idrettsråd og idrettskretser bestemmer hvilke idrettslag som får tilskudd lokalt
115 millioner blir fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Hvor mye den enkelte kommunen får, blir bestemt av hvor mange barn i kommunen som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Fordelingen innenfor den enkelte kommune skal gjøres av idrettsrådene. 103 idrettsråd får dermed ansvar for å fordele midler til idrettslag i sin kommune.

Ytterligere 10 millioner fordeles mellom idrettskretsene og skal gå til idrettslag i kommuner som faller utenfor den ordinære fordelingen. Idrettskretsene får ansvar for å fordele midler til idrettslag etter skjønn, og vurdere behov i idrettslag i kommuner som ikke er blant de 103 kommunene som får midler direkte.

Det er opp til idrettsråd og idrettskretser å velge metode for fordeling av midlene til idrettslag i sin kommune/fylke. Norges idrettsforbund vil motta tilskuddet fra Kulturdepartementet i løpet av mai, og midlene vil overføres til idrettslag så raskt som mulig etter dette.

Se listen over fordeling mellom idrettsråd (115 millioner kroner) og idrettskretser (10 millioner) her.