Klubbøkonomi

Verktøykasse for å holde styr på økonomien i en klubb eller idrettslag.

Innhold i verktøykassen

Innhold i verktøykasse

Verktøykassen inneholder de bestemmelser som idrettslaget er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk, som vil forenkle hverdagen til idrettslaget, og som vil bidra til å sikre at idrettslaget følger de lover og bestemmelser som gjelder.

I menyene under ligger det bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i idrettslaget.

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

 Alle organisasjonsledd skal følge NIFs lov og de bestemmelser som fremgår der. Videre skal alle organisasjonsledd ha sin egen lov som skal være godkjent av overordnet organisasjonsledd.

Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner, anses som store. Store organisasjonsledd skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven, samt velge en kontrollkomite.

Alle idrettslag som har årlig omsetning under 5 millioner kroner, anses som små. Små organisasjonsledd skal som hovedregel følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd (RRB), men kan velge å følge regnskapsloven.

Veileder til NIFs regnskaps- og revisjonbestemmelser

Veilederen til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmeler er et hjelpemiddel idrettslagene kan bruke for å få en bedre forståelse for bestemmelsene. Veilederen gir en utfyllende forklaring og gir kommentarer til hver enkelt bestemmelse i NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser samt gir informasjon om hvilke forarbeider og argumenter som er lagt til grunn for de ulike bestemmelsene.

Veileder til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser

NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser er basert på regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. Dersom det er behov for utfyllende forklaringer, fortolkninger eller kommentarer vises det til regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven samt forskrifter til disse.

Økonomihåndbok og internkontrol

Hyppig utskiftning av sentrale roller i økonoim og/eller ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag. En økonomihåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget. En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetansetapet ved utskriftning av sentrale personer i laget.

NIF har utarbeidet en økonomihåndbok for idrettslag som kan benyttes som utgangspunkt når idrettslaget skal utarbeide sin egen økonomihåndbok.

NIFs økonomihåndbok for idrettslag inneholder blant annet beskrivelser om interne kontroller og systemer som bør være på plass. Håndboken omtaler følgende områder:

 • Budsjett
 • Regnskap og kontrollrutiner
 • Inntekter og innbetalinger
 • Kostnader og utbetalinger
 • Lønn og ytelser
 • Revisjon
 • Kontrollkomite

Her kan du laste ned Økonomihåndbok for idrettslag.

Regnskap, revisjon og kontrollkomité – maler og hjelpemidler

For å sikre at idrettslaget opptrer i tråd med gjeldene bestemmelser og for å redusere risiko for feil og misligheter, er det sentralt at idrettslaget har etablert gode rutiner og interne kontroller. For grundigere forklaring til hvilke rutiner og interne kontroller idrettslaget bør ha på plass vises det til informasjon i Økonomihåndbok for idrettslag.

Regnskap

 På sidene om regnskap finner du maler og informasjon om følgende områder:

 • Budsjett
 • Regnskap
 • Inntekter og innbetalinger
 • Kostnader og utbetalinger
 • Lønn og ytelser

 Revisjon

På sidene om revisjon finner du maler og informasjon om følgende:

 • Gjennomføring av valgt revisors revisjon
 • Valgt revisors beretning

Kontrollkomite

På sidene om kontrollkomite finner du maler og informasjon om følgende:

 • Sjekkliste for kontrollkomiteen
 • Kontrollkomiteens beretning
Regnskapssytem

Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram.

Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

Låsbart regneark

Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark som idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram.

Regnearket og tilhørende veileder kan lastes ned gratis fra denne siden.

Veileder til lårsbart regneark

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2020

Elektronisk regnskapsprogram

Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Visma, en leverandør av regnskapsløsninger. Dette innebærer at idrettslag gjennom denne avtalen får en økonomiløsning integrert med KlubbAdmin til en gunstig pris. Idrettsklubber kan velge mellom Visma eAccounting eller Visma Global, avhengig av behov og klubbens kompleksitet. For mer informasjon om denne avtalen, se her.

For spørsmål vedrørende elektroniske regnskapsprogrammer: ta kontakt med NIF support på tlf: 21 02 90 00, mail: support@idrettsforbundet.no

Kurs

Idrettskretsene tilbyr ulike kurs som omhandler økonomi og regnskap på ulike nivåer.

Ta kontakt med idrettslagets idrettskrets dersom det er behov og ønske om kurs.

Informasjon om hvilke kurs som tilbys finnes her.
Skatt og avgift

Kompensasjon for merverdiavgift
Informasjon om momskompensasjonsordningene finner du på egne sider om Momskompensasjon.

Merverdiavgift
For generell informasjon om merverdiavgift for idrettslag og om når avgiftsbestemmelsene gjelder, se Skatteetatens informasjon om mva

Skatt
Idrettslag er i utgangspunktet ikke skattepliktige, men dersom idrettslaget har ansatte, utbetaler honorarer, kjøregodtgjørelse el, kan dette medføre innberetningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Se Skatteetatens informasjon om skatt og frivillige.

Skattefradrag for gaver

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver.

Frist for registrering av gaver er 20. februar 2020 kl 13.00.

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

 • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
 • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 50 000.
 • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
 • Gaven må være en pengegave.
 • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
 • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

Rapportering:
Følgende informasjon må rapporteres inn:

 • Givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
 • Givers samlede gavebeløp gitt i kalenderåret.
 • Navn på idrettslag, særforbund eller annet organisasjonsledd som har mottatt gaven. Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll jfr. bokføringsloven.

Mer generell informasjon om ordningen ligger på Skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

Årsberetning i idretten

Regnskapsloven er endret med virkning fra 1/1-2018. Det er nå ikke lenger noe krav i regnskapsloven om årsberetning for små foretak. Selv om regnskapsloven er endret så har idrettens eget regelverk krav om at årsberetning skal utarbeides og behandles på årsmøte/ting. Dvs. at alle organisasjonsledd som er tilsluttet Norges idrettsforbund må fortsatt utarbeide årsberetning.

I idrettens lovverk (NIFs lov og lovnorm for underliggende ledd) stilles det ingen krav til innholdet i årsberetning, men det stilles krav om at det utarbeides en.

Hensikten med kravet om at det skal avgis en årsberetning til årsmøtet/ting, er blant annet at organisasjonsleddets medlemmer skal få en skriftlig rapport som beskriver aktiviteter og hendelser i organisasjonsleddet gjennom året. Det er vurdert at det er det enkelte organisasjonsledd selv som vet best hvilken informasjon som er relevant og interessant for sine egne medlemmer og innholdet i årsberetningen er således opp til organisasjonsleddet selv å bestemme.

Store organisasjonsledd i idretten (årlig omsetning over 5 millioner) skal følge regnskapsloven. Store organisasjonsledd i idretten som faller inn under reglene for små foretak har etter regnskapsloven ikke krav om å utarbeide årsberetning. Det vil si at disse organisasjonsleddene kan selv velge innholdet i årsberetningen på samme måte som små organisasjonsledd.

Organisasjonsledd som ikke faller inn under reglene for små foretak i regnskapsloven §1-6, må følge regnskapslovens krav til innhold i årsberetning (regnskapsloven § 3-3 a).

Som en del av organisasjonsleddets årlige rapportering til årsmøtet/ting skal det, sammen med årsregnskapet, lages en årsberetning. Det er organisasjonsleddets styre som skal signere på årsregnskapet og årsberetningen, men det er årsmøte/ting som har oppgave å formelt behandle både årsregnskap og årsberetning.

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.