Åpenhetsutvalget

Formål og myndighet:

Åpenhetsutvalget er rådgivende organ for forbundsstyret og skal bistå med å implementere forbundets verdigrunnlag definert i idrettspolitiske dokument (IPD). Utvalget skal ha særlig fokus på åpenhet og demokrati.

Utvalget skal bidra til at NMF har en praksis preget av åpenhet for å sikre adekvate, transparente og tillitvekkende rutiner for åpenhet, innsyn og kontroll i organisasjonen.

Utvalget skal gi råd om hvordan forbundet best mulig kan legges til rette for åpenhet og demokrati, og være rådgivende organ i andre verdispørsmål. Utvalget har rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Eventuell delegert myndighet må skje særskilt.

Oppgaver:

  • Utvalget skal kartlegge de ulike forventinger til og behov for åpenhet i ulike deler av organisasjonen
  • Utvalget skal konkretisere hvordan anbefalinger fra NIFs åpenhetsutvalg skal implementeres i NMF, blant annet gjennom;
  • utrede hvilke organisatoriske tilpasninger som må gjennomføres
  • redegjøre for hvordan praksis kan endres for å oppnå større åpenhet og innsyn i NMFs ressursforvaltning
  • kartlegge hvilke rutiner og retningslinjer som må endres eller innføres
  • Utarbeide en strategisk handlingsplan om åpenhet og demokrati definert i idrettspolitiske dokument (IPD) og konkretisering av anbefalingene fra NIF åpenhetsutvalg
Skroll til toppen