Anlegg

Med baner mener vi de traseene eller arealene som NMFs grener utøves i. Noen av anleggene er permanente, mens andre er midlertidige. Svært ofte er det klubbene selv som er anleggseier og har ansvaret for anleggene.

Anlegg som er registrert som konkurranseområde hos NMF finner du i vårt anleggsregister:

Anleggskrav

Hver enkelt gren har krav til sine baner, og flere grener skiller også på nivå på baner. De internasjonale forbundene har sine krav til baner og anlegg. I noen seksjoner/grener benyttes den internasjonale godkjenning som banegodkjenning også nasjonalt.

Banereglene finnes enten i spesialreglementet ( SR ) for grenen, eller som egne baneregler.

Godkjennelsesprosedyre

Alle baner og områder krever en form for godkjenning. Noen grener har egne baneinspektører som er utnevnt av NMF. Anleggseierne er selv ansvarlige å bestille banegodkjenning i god tid før nye anlegg skal tas i bruk eller før godkjenningen for nåværende anlegg utløper. Trykk her for mer informasjon om banegodkjenning.

Spillemidler til anlegg 

Alle klubber tilsluttet NMF kan søke om spillemidler til sine anleggsinvesteringer. Søknaden sendes inn via Idrettsrådet i kommunen, og tildeles av Kulturdepartementet. Det er bare anlegg og anleggstiltak som er med i en kommunal plan for idrettsanlegg som kan få tilskudd. Hvis klubben planlegger et tiltak som kan få spillemidler, er det derfor viktig at kommunen får beskjed om dette, så de får det inn i planen når den oppdateres.

Søknad om spillemidler er et viktig bidrag når en klubb skal etablere ny bane eller bygge om. Vi anbefaler at klubbene engasjerer seg i Idrettsrådet, tar kontakt med kommunen, setter seg inn i kommunens arealplan for idrettanlegg i kommunen og tar kontakt med idrettskretsen for å høre hva dere kan få hjelp til.

Det kan søkes om spillemidler til følgende:

  • Ordinære anlegg. Det vil si når man bygger ny bane, nytt klubbhus, ny startgrind e.l.
  • Nærmiljøanlegg. Det er få klubber som har muligheter til dette p.g.a. kriteriene, men sjekk gjerne med din kommune.
  • Rehabilitering av anlegg. På samme måte som ordinære anlegg kan dere søke om rehabilitering av bane, klubbhus o.l.
  • Forenklede anlegg. Her kan man søke om midler på en enklere måte enn ordinære anlegg. Ordningen tildeles år for år.

Klubber som ønsker et nytt anlegg vil ha et stort behov for kunnskap. Det kan dreie seg om tekniske spørsmål og regelverk for anleggstypen, men også om behovsvurdering, finansiering, drift eller offentlige planprosesser. Kontaktene over vil kunne veilede i noen slike spørsmål, og man kan finne mye veiledningsmateriale på NIFs anleggssider og nettsidene til Gode idrettsanlegg, som drives av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) i samarbeid med flere andre idrettsorganer.

Miljø

Motorsport påvirker miljøet, i likhet med de fleste andre menneskelige aktiviteter. Norges Motorsportforbund tar et aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning.

Motorsporten må forholde seg til miljøregler gitt av norske myndigheter. Reglene kan i mange tilfeller virke begrensende, blant annet når det gjelder støy og hvor våre aktiviteter og anlegg kan tillates. NMF søker å samarbeide med miljømyndighetene for at vi skal kunne utøve vår idrett på en bærekraftig måte, men uten unødvendig strenge begrensninger.

NMF vil arbeide for å styrke motorsportens renommé som en ansvarsfull samfunnsaktør som driver idrettsaktivitet med minst mulig miljømessige ulemper. For å oppnå dette er det viktig med holdningsarbeid både innad i motorsporten og mot samfunnet for øvrig.

Fagutvalg for anlegg, miljø og teknologiutvikling (AMT-utvalget)

NMF har et eget fagutvalg for anlegg, miljø og teknologi. Fagutvalget har en rådgivende funksjon og rapporterer til forbundsstyret. Utvalget skal bidra til at generell kompetanse i hele organisasjonen økes innenfor miljøområdet, og kan gi råd til klubber om dette. AMT-utvalget lager en strategisk plan for fagområdet. I tillegg til disse vil de tillitsvalgte i den aktuelle seksjonen eller grenen kunne svare på mange spørsmål.

Se fagutvalgets egen side for mer informasjon.

[docsmini tag=”Anlegg”]

Skroll til toppen