Koronainformasjon

OBS OBS: Lørdag klokken 16 bortfaller nasjonale tiltak mot Covid-19. Da vil denne siden fjernes. 

 

NMF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetenes anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Samtidig som vi bruker mulighetsrommet best mulig for å fremme aktiviteten vår. Her finner du de gjeldende reglene og anbefalingene.

Nedenfor følger beskrivelse av de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. juni basert på Covid-19-forskriften og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett.

I tillegg må man sette seg inn i eventuelle regionale og lokale tiltak

Lokale tiltak
Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune på helsenorge.no

Nasjonale tiltak
Under følger noen av hovedprinsippene/-reglene for gjennomføring av idrettsaktiviteter og -arrangementer. For fullstendig oversikt over regler og tiltak, se helsedirektoratets smittevernveileder for idrett

Trening

Trening for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Trening for voksne (20 år og over)
Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter). Anbefalt gruppestørrelse er inntil 30 personer innendørs 40 personer utendørs.

Generelle kontaktreduserende tiltak

De kontaktreduserende tiltakene under gjelder for alle utøvere ved trening innen organisert idrett.

 • Smitterisikoen er lavere utendørs. De deler av aktiviteten som kan gjøres ute bør gjøres ute (for eksempel oppvarming før hallidrett). Ved hard fysisk aktivitet innendørs er det ekstra viktig med god avstand mellom deltakerne gjennom hele aktiviteten.
 • Deltakere bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate treningsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • Unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan gjøre det enklere å holde minst 1 meters avstand der det lett blir kø. Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten.
 • Idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Digital påmelding kan benyttes der det er hensiktsmessig for å sikre oversikt over de som er tilstede og underlette en eventuell smittesporing.
 • Man bør unngå å utstøte rop eller liknende da dette kan øke faren for utånding av dråper som bærer lenger enn 1 meter.

Toppidrettsutøvere
Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Idrettsarrangementer

Arrangement kan for eksempel være åpne konkurranser, stevner, nasjonale- eller regionale mesterskap. Er du usikker, vennligst ta kontakt med NMF administrasjonen her.

Det er mulig å ha arrangementer lokalt, regionalt og nasjonalt nivå hvis man kan holde minst én meter avstand gjennom hele konkurransegjennomføringen.

Det stilles fortsatt krav til godkjenning fra lokale helsemyndigheter (kommuneoverlege). Under arrangementene er det fortsatt viktig å kunne averholde én meters avstand. På arrangementer hvor dette ikke er mulig åpnes det kun opp for arrangementer på lokalt eller regionalt nivå. 
Arrangøren må sette seg inn i og følge anbefalingene i smittevernveilederen for idrett og NMFs sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.

Antall personer på arrangementer

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn følgende:

Antallsbegrensninger uten bruk av testing eller koronasertifikat

  Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Antallsbegrensninger med bruk av testing eller koronasertifikat

  Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Grunnen til at også utøvere, foresatte mv. skal regnes inn i totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men blandes i løpet av arrangementet.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører.

Grupper som er delt inn i inntil 200 eller 500 personer skal hele tiden holde to meters avstand. Disse gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Nytt punkt: Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet skal ikke regnes med i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet.

Krav til arrangør

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Særskilte regler for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt (NMF har definert Motorsport som en idrett som ikke innebærer nærkontakt) kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region. Innendørs kan barn og unge under 20 år delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne trene og konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Toppidrettsutøvere

Konkurranser for toppidrettsutøvere kan avholdes som ordinære nasjonale konkurranser kun for denne gruppen.

Blanding av grupper med ulike regler

Som beskrevet ovenfor er det ulike nasjonale regler for utøvere under 20 år, utøvere over 20 år og toppidrettsutøvere. Skal man arrangere konkurranser for flere av disse gruppene samtidig må de strengeste retningslinjer og regler benyttes for hele arrangementet.
Dette innebærer:
Et arrangement for barn + voksne – må følge reglene for arrangement for voksne (strengest).
Et arrangement for barn + toppidrett – må følge reglene for arrangement for barn (strengest).
Et arrangement for voksne + toppidrett – må følge reglene for arrangement for voksne (strengest).

Eventuelt må man dele arrangement opp i ulike delarrangementer, der gruppene byttes ut og ikke har kontakt.

Risikovurdering ved planlegging av trening og arrangementer innen organisert idrett

Risikofaktor  Vurdering  Risikoreduserende tiltak 
Innendørs eller utendørs aktiviteter  Det er større smitterisiko ved innendørs aktiviteter enn utendørs.

Vurdere å bytte lokale for aktiviteten dersom det er vanskelig å overholde tilstrekkelig avstand.

Vurdere om hele eller deler av aktiviteten kan gjennomføres utendørs.

Antall instruktører/trenere

For få instruktører/trenere øker risiko for smitte.

Øke antall instruktører/trenere..

Antall deltakere

Et stort antall deltakere øker risiko for smitte.

Aktiviteter/trening: anbefalt inntil 40 personer utendørs og 30 personer innendørs.

Innendørs arrangement på offentlig sted: 400 personer (200 x 2 kohorter), likevel inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Utendørs arrangementer på offentlig sted: 800 personer (200 x 4 kohorter), likevel 2000 personer (500 x 4 kohorter) hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, og er fordelt i grupper med inntil 500 personer med minst to meters avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 200/500 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Ansatte og oppdragstakere, f.eks. ansatte i idrettslaget og funksjonærer eller arrangører, som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, regnes alle som er til stede i det totale antallet, inkludert utøvere, støtteapparat og foresatte.

Begrense antall deltakere/tilskuere.

Vurdere å dele inn deltakere/tilskuere i mindre grupper som holdes adskilt i tid og/eller rom.

Felles måltider/servering av mat og drikke

Felles måltider med tett kontakt kan øke risiko for smitte.

God håndhygiene.

Tilrettelegge for god avstand under måltidene.

Vurdere om måltider kan serveres utendørs eller ved forskjellige tider for de ulike gruppene.

Transport Transport til og fra aktiviteter og arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt.

Begrense bruk av offentlig transport / felles transport der det er mulig.

Tilrettelegge for minst 1 meters avstand ved felles transport.

 

Sjekkliste for godt smittevern ved trening og arrangementer innen organisert idrett

Under følger eksempel på sjekkliste for godt smittevern.

Last ned Sjekkliste i PDF her.

Last ned Sjekkliste i Word her.

 

 

Tiltak Merknad
Idrettslagets eller foreningens overordnede ansvar  
Informere de som er til stede om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.  
Sørge for at ledere/instruktører/frivillige er kjent med gjeldende smitteverntiltak.  
Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale eller toalett der den syke har oppholdt seg.  
Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak tilgjengelig via informasjonsplakater eller annet informasjonsmateriell  
Informere deltakere/foresatte om gjeldende smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen bør gjøres tilgjengelig på flere språk  
Sikre at det er tilstrekkelig med trenere / instruktører / frivillige for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak  
Hygienetiltak  
Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter  
Sikre at håndhygienemuligheter er tilgjengelig for deltakerne  
Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene  
Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig  
Redusert kontakt mellom personer  
Sikre at arealene tillater at avstandskrav og avstandsanbefalinger kan ivaretas i forhold til antall deltakere/tilskuere  
Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel ved å ha forskjellige oppmøtesteder eller oppmøtetider for de ulike gruppene  
Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel  
Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og fra arrangementet/aktiviteten der det er mulig  
Begrense antall ledsagere  
Renhold  
Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger der det er behov. Det bør legges en plan for hyppighet og metode for renhold  
Sørge for forsterket renhold av toaletter og hyppig berørte kontaktflater ved gult og rødt tiltaksnivå  
Legge til rette for rengjøring av felles utstyr der det er nødvendig  

Lenker:

Covid-19-forskriften. [Lovdata.no].
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.

Sjekkliste i PDF

Sjekkliste i Word

Slik er regjeringens gjenåpningsplan.
Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
HelsedirektoratetFolkehelseinstituttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset.

 

 

Øvrige nyttige lenker

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.